Brott mot barn

Brott mot barn och ungdomar

När ett barn blir utsatt för ett brott som kan leda till fängelse har barnet rätt till en särskild företrädare för barn eller ett målsägandebiträde.

Den särskilda företrädaren eller målsägandebiträdet är barnets egen advokat/jurist och denne ska företräda barnet och tillvarata barnets rätt under polisutredning och rättegång.

Om vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet eller om vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte antas kunna tillvarata barnets rätt i processen utses en särskild företrädare att tillvarata barnets rättigheter. I annat fall får barnet ett målsägandebiträde. Brottmål

Den särskilda företrädaren för barnet övertar vårdnadshavarens uppgifter i frågor som rör polisutredningen och har också rätt att fatta beslut för barnet under utredningsprocess och rättegång. Sådana beslut kan vara att ge polisen tillstånd att förhöra barnet, besluta om barnet ska genomgå en läkarundersökning och besluta att föra skadeståndstalan i rättegång.

Syftet med att utse en särskild företrädare för barnet är att motverka att vårdnadshavare förhindrar eller försvårar polisutredning eller rättegång och barnet då inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Den särskilda företrädaren ska vara opartisk i förhållande till barnets vårdnadshavare.

Om barnet istället får ett målsägandebiträde beslutar barnets vårdnadshavare i frågor kring barnet under utredningsprocess och rättegång. Målsägandebiträdets roll är att ge barnet stöd och information om polisutredning och rättegång.

Både den särskilda företrädaren för barnet och målsägandebiträdet har utöver att tillvarata barnets rätt under polisutredning och rättsprocess också till uppgift att driva barnets skadeståndstalan i domstol och att göra barnet delaktig i processen.

Barnet har rätt att få information om rättsprocessen och de beslut som fattas av åklagare och domstol och det är därför viktigt att den som företräder ett barn är van vid att arbeta med barn och kan förklara hur processen går till på ett pedagogiskt och barnanpassat sätt.

Advokatbyråns medarbetare är vana vid att företräda barn och ungdomar i olika rättsliga processer och i att samtala med barn och ungdomar på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Vi samarbetar med många stödcenter för unga brottsoffer.

Om du vill att någon av oss företräder dig eller ditt barn så går det bra att uppge önskemål om byrån eller namn på någon av byråns medarbetare till polisen.

Polisförhör med barn

Om barnet har en särskild företrädare sker polisförhör oftast utan vårdnadshavarnas vetskap genom att den särskilda företrädaren ombesörjer att barnet kommer till polisförhör. Detta sker i samråd med socialtjänst, polis och barnets skola/förskola och genom att barnet hämtas av den särskilda företrädaren på förskola/skola. Barnet har då med sig en trygghetsperson från skola/förskola som tillsammans med den särskilda företrädaren åker med barnet till polisförhöret. Detta för att barnet ska ha en trygg och välkänd person med sig till polisen. Trygghetspersonen får inte delta under själva polisförhöret och kommer inte att få någon information om brottet utan väntar i särskilt anvisat rum under tid polisförhör pågår.

  

Syftet med att utse en särskild företrädare för barnet är att motverka att vårdnadshavare förhindrar eller försvårar polisutredning eller rättegång och barnet då inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Barn under 15 år hörs på ofta Barnahus av särskilt utbildade barnförhörsledare/barnpoliser.

På Barnahus finns olika myndigheter (socialtjänst, BUP, läkare, polis och åklagare) samlade på ett ställe då tanken är att barnet ska slippa prata om det som hänt med olika vuxna vid olika tillfällen. Tanken är också att barnet på en och samma plats ska få det stöd/hjälp barnet behöver.

Förhörsrummen på Barnahus är anpassade för barn.

Barnförhören spelas alltid in på video och spelas sedan upp under rättegången om barnet inte hunnit fylla 15 år. Videofilmen spelas inte upp någon annanstans än vid domstol och kommer till exempel inte att läggas upp på Tiktok eller Youtube.

Under själva förhöret är det endast barnförhörsledaren och barnet i rummet (eventuellt tolk). Målsägandebiträdet/särskild företrädare, socialtjänst och eventuellt åklagare sitter i anslutande rum och följer förhöret via TV skärm. Dessa får sedan möjlighet att ställa kompletterande frågor till barnet via barnförhörsledaren.

Vid brott mot barn/ungdom ska det ske en skyndsam handläggning hos polisen. Utredningstiden ska vara färdig efter 3 månader men i praktiken är handläggningstiderna ofta längre.

Advokat har sekretess och får inte berätta sådant advokaten får veta till andra. Sekretess råder även i förhållande till vårdnadshavare.

Barn över 15 år hörs oftast av ”vanlig” polis och på ”vanlig” polisstation. Målsägandebiträdet sitter tillsammans med förhörsledaren och barnet under förhöret och har möjlighet att ställa kompletterande frågor direkt till barnet/ungdomen.

I de fall barnet är fyllda 15 ska barnet själv delta under rättegången och berätta om brottet som hen utsatts för.