Sexualbrott

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att företräda personer som blivit utsatta för olika typer av sexualbrott. Vi samarbetar med flera ideella organisationer som inriktar sig på just dessa brott och vi ser till att alltid hålla oss uppdaterade inom området. Byråns samtliga medarbetare åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn för personer som blivit utsatta för sexualbrott. Om du vill anmäla sexualbrott kan vi hjälpa dig att upprätta en polisanmälan.

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brott där den brottsliga handlingen är av sexuell art. Våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst och koppleri är sexualbrott som är kriminaliserade i svensk rätt.

Våldtäkt

Den som genomför ett samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till brottet våldtäkt. Straffskalan för våldtäkt är fängelse mellan två och sex år. Om brottet bedöms som grovt kan domstolen döma till fängelse i lägst fem och högst tio år.

Vid bedömning av om deltagandet i sexuell handling är frivilligt ska särskild hänsyn tas till om frivilligheten uttryckts i ord eller handling. En sexuell handling kan aldrig bedömas som frivillig i följande fall:

  • deltagandet är en följd av våld eller hot
  • den som utsatts är i en särskilt utsatt situation på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller påverkan av droger eller alkohol
  • den som utsatts är i en beroendeställning till gärningsmannen.

Sexuellt övergrepp

Den som genomför en annan sexuell handling än samlag eller handling som är jämförbar med samlag med en person som inte deltar frivilligt gör sig skyldig till sexuellt övergrepp. Straffet för sexuellt övergrepp är fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt kan domstolen döma till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn

Den som genomför ett samlag eller annan jämförbar sexuell handling med ett barn under femton år gör sig skyldig till våldtäkt mot barn. Straffet för våldtäkt mot barn är fängelse i lägst två och högst sex år.

Den som genomför en annan sexuell handling än samlag/handling som är jämförbar med samlag med ett barn under femton år, gör sig skyldig till sexuellt övergrepp mot barn och kan dömas till fängelse i högst två år.

Sexuella handlingar mot barn under femton år bedöms som brott oavsett hur barnet agerat, eftersom en viktig huvudprincip är att barn inte kan samtycka till sexuella handlingar. 

Sexuellt ofredande

Den som sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att medverka i någon handling med sexuell innebörd kan dömas för sexuellt ofredande. Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år.

Som sexuellt ofredande räknas också att blotta sig för någon eller annars genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt som kränker personens sexuella integritet.

Sexköpsbrott

Den som i utbyte mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse gör sig skyldig till sexköpsbrott. Straffet för sexköpsbrott är böter eller fängelse i högst ett år.

Den som förmår ett barn under arton år att delta i sexuell handling mot ersättning gör sig skyldig till köp av sexuell handling av barn. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst fyra år.

Det är inte brottsligt att sälja sexuella tjänster.

Koppleri

Den som främjar, eller på annat sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot pengar, gör sig skyldig till koppleri. Det kan till exempel handla om att upplåta en lägenhet där sexköpsbrott förekommer eller på något sätt främja eller förmedla sexköpsbrott. Straffet för koppleri är fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, lägst två och högst tio år.

Stöd

Om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp finns stöd att få. Vi samarbetar med många föreningar och mottagningar som ger stöd åt personer utsatta för sexuella övergrepp. Nedan finns länkar till mottagningar och stödorganisationer.

https://www.sodersjukhuset.se/avdelningar-och-mottagningar/akutmottagningar/akutmottagning-for-valdtagna/#Om-mottagningen

www.wonsa.se

https://rise-sverige.se

https://www.foreningentillsammans.se

https://nxtme.se