Hedersrelaterad brottslighet

Vad är hedersrelaterad brottslighet?

Hedersrelaterad brottslighet är ett brott som begåtts helt eller delvis i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Hedersrelaterad brottslighet utmärker sig genom sitt kollektiva inslag. Individens intresse och handlingar anses vara underordnat familjens eller släktens intresse samt understöds eller uppmanas av personer förankrade i en bredare krets. Det är därför vanligt förekommande med flera gärningsmän vid hedersrelaterad brottslighet.

De brott som per definition utgör s.k. hedersbrott är brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott, vilseledande till äktenskapsresa och brott mot utreseförbud enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

 

Hedersmotiv

Det är motivet som avgör om ett brott är hedersrelaterat. Alla typer av brott kan vara hedersrelaterade. Hedersmotiv är sedan den 1 juni 2020 en särskild straffskärpningsgrund (29 kap. 2 § p. 10 brottsbalken). Det innebär att brott med hedersmotiv betraktas som en försvårande omständighet vilket domstolen ska beakta in i sin bedömning av straffvärdet.

 

Hedersförtryck – ett nytt brott

Den 1 juni 2022 infördes en ny brottsrubricering i brottsbalken – hedersförtryck (4 kap. 4 e § brottsbalken). Brottet hedersförtryck tar sikte på upprepade brottsliga gärningar med ett hedersmotiv. Motivet med gärningarna måste ha varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. För straffansvar krävs även att gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av den brottsutsattes integritet samt varit ägnade att skada dennes självkänsla. Grövre brott såsom exempelvis mord eller våldtäkt omfattas inte av brottet utan ska åtalas separat.

Är du utsatt för hedersrelaterad brottslighet och har gjort eller önskar hjälp med att göra en polisanmälan?

Vi på Advokatbyrå Rebecca Lagh AB har spetskompetens och bred erfarenhet av hedersrelaterad brottslighet. Om du vill att någon av oss ska företräda dig går det bra att uppge önskemål om byrån eller namn på någon av byråns medarbetare till polisen.