Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet är ett brott som begåtts helt eller delvis i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder. Hedersrelaterad brottslighet utmärker sig genom sitt kollektiva inslag. Individens intresse och handlingar anses vara underordnat familjens eller släktens intresse samt understöds eller uppmanas av personer förankrade i en bredare krets. Det är därför vanligt förekommande med flera gärningsmän vid hedersrelaterad brottslighet.

Exempel på hedersrelaterad brottslighet;

 • Olaga frihetsberövande
 • Olaga tvång
 • Äktenskapstvång
 • Barnäktenskap
 • Vilseledande till äktenskapsresa
 • Könsstympning
 • Olaga hot
 • Kränkande fotografering
 • Ofredande
 • Misshandel
 • Grov fridskränkning
 • Grov kvinnofridskränkning
 • Hedersförtryck
 • Mord eller mordförsök

Den 1 juni 2022 infördes brottet med rubriceringen hedersförtryck i brottsbalken (4 kap. 4 e § BrB). Brottet hedersförtryck tar sikte på upprepade brottsliga gärningar mot en person i en hederskontext. För att brotten ska anses ha begåtts i en hederskontext krävs det enligt lagstiftaren att var och ett av brotten som förövaren har begått har utgjort ett led i en upprepad kränkning av den brottsutsattes integritet. Vidare krävs det att syftet med gärningarna har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Hedersmotiv är sedan den 1 juni 2020 en särskild straffskärpningsgrund  (29 kap. 2 § p. 10 brottsbalken). Det innebär att brott med hedersmotiv betraktas som en försvårande omständighet vilket domstolen ska beakta in i sin bedömning av straffvärdet.

Är du utsatt för hedersrelaterad brottslighet och har gjort eller önskar hjälp med att göra en polisanmälan? Vi på Advokatbyrå Rebecca Lagh AB har spetskompetens och bred erfarenhet av hedersrelaterad brottslighet. Om du vill att någon av oss ska företräda dig går det bra att uppge önskemål om byrån eller namn på någon av byråns medarbetare till polisen.

Vi samarbetar även med TRIS (Tjejers rätt i samhället) www.tris.se som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.