Kostnader

Brottmål, migrationsrätt och socialrätt

Om du blivit utsatt för brott och i ärenden som rör migrationsrätt och socialrätt betalar staten ofta kostnaden för ditt målsägandebiträde eller ditt offentliga biträde. Ditt juridiska biträde är då helt kostnadsfritt för dig.

Du har alltid rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ska företräda dig. Vi rekommenderar att du redan vid anmälan om brott eller då process i domstol inleds uppger att du vill ha en advokat eller jurist från oss. Du är också välkommen att kontakta oss för råd eller stöd redan innan polisanmälan/process.

Om du inte har rätt till en advokat eller jurist på statens bekostnad kan du anlita oss privat.

 

Vårdnadsmål 

I tvister om vårdnad, boende och umgänge kan du ofta få hjälp att bekosta din advokat eller jurist via rättsskyddet i din hem- och villaförsäkring eller via statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att ansöka om detta. Om du inte uppfyller villkoren i din hemförsäkring eller för att beviljas rättshjälp kan du anlita oss privat. Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller i just ditt ärende.

 

Rättsskydd

Rättsskydd ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar och kan under vissa förutsättningar betala del av dina ombudskostnader i tvistemål. I de flesta fall får du själv betala mellan 20-25 %. I villkoren för din hem- och/eller villaförsäkring framgår när du kan ta ditt rättsskydd i anspråk. Exempel på tvister där du vanligtvis kan ta ditt rättsskydd i anspråk är vårdnad-, boende och umgänge med barn, underhållsbidrag och andra tvister mellan privatpersoner. 

 

Rättshjälp

Om du inte har en hem- och villaförsäkring eller om du inte uppfyller villkoren för att få använda din hem- och villaförsäkring kan du under vissa förutsättningar istället ansöka om rättshjälp.

En första förutsättning för att kunna beviljas rättshjälp är att du varit på, och betalt, en rådgivningsavgift hos en jurist eller advokat. I övrigt spelar dina ekonomiska förhållanden stor roll för huruvida du kan beviljas rättshjälp eller inte. Om du beviljas rättshjälp innebär det att du får hjälp av staten att bekosta del av dina ombudskostnader. Hur stor del du själv måste betala beror på dina ekonomiska förhållanden och varierar mellan 2 till 40%.

 

Privat betalning

I de fall du inte kan beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du anlita ombud och själv betala dina ombudskostnader. Exempel på ärenden som normalt måste bekostas själv är ekonomisk familjerätt som bodelningsärenden och upprättande av familjerättsliga avtal såsom gåvobrev, testamenten, äktenskapsförord och framtidsfullmakter.

 

Bodelningsförrättare

Om tingsrätten utser en bodelningsförrättare är parterna solidariskt betalningsansvariga för kostnaderna för bodelningsförrättarens arbete. Bodelningsförrättarens arvode bestäms av bodelningsförrättaren. 

Det finns under vissa förutsättningar möjlighet för en av parterna att beviljas 5 timmars ersättningsgaranti som hjälp att bekosta bodelningsförrättarens arbete. Du måste själv ansöka om ersättningsgaranti hos domstol genom en blankett som du hittar på www.dom.se. I övrigt finns inga försäkringar som hjälper till att bekosta bodelningsförrättarens arbete utan du måste bekosta detta själv solidariskt med din motpart.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan en konsument och en advokat eller advokatbyrå i anledning av en advokattjänst. En advokattjänst är en tjänst som utförts av en advokat eller biträdande jurist på en advokatbyrå inom ramen för deras advokatverksamhet.

För att konsumenttvistnämnden ska kunna pröva ditt ärende, måste du skriftligen ha klagat till din advokat och att någon lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås. Du bör vara medveten om att det finns tvister som konsumenttvistnämnden ändå inte prövar. Kravet får inte understiga 1 000 kr och får inte överstiga 200 000 kr. Du kan läsa mer på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm