Blogg

Brottet hedersförtryck är konstruerat på liknande sätt som fridskränkningsbrotten (grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning) och innebär att det blir straffbart att begå upprepade brottsliga gärningar mot en person i en hederskontext. För att brotten ska anses ha begåtts i en hederskontext krävs det enligt lagstiftaren att...

Den 12 december 2021 rapporterade Dagens Nyheter om en fyraåring som utsatts för svält och misstänkt misshandel i sitt familjehem, där hon placerats genom socialtjänsten. Socialtjänsten hade inte besökt eller pratat med flickan på ett år när hennes situation kom socialtjänsten till känna efter att...

I våldtäktsmål förekommer det att den tilltalade påstår att han har sovit och därför inte har något minne av den åtalade våldtäkten.  Så var fallet i en dom från Hovrätten för västra Sverige. Gärningsmannen var åtalad för att ha våldtagit en kvinna genom att föra...

Återkoppling till 2020 års blogginlägg om "Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott" Det har nu gått cirka tre månader sedan barnfridsbrottet införlivades i brottsbalken den 1 juli 2021. En efterlängtad lagändring i syfte att stärka skyddet för utsatta barn som bevittnar våld mellan närstående. Efter bara två...

Tingsrätten fastställde i dom att barnet skulle utöva umgänge med sin pappa i närvaro av umgängesstöd under ett års tid samt att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet. Pappan överklagande domen till hovrätten och yrkande att barnet skulle ha oövervakat umgänge med honom varannan...

Lagrådsremissen har lämnat förslag (ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister) på ändringar som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa Förslaget handlar bland annat om att införa en ny lag om obligatoriska informationssamtal...

Förra veckan lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag om ett generellt förbud mot att erkänna månggiften som ingåtts enligt utländsk lag. Förbudet kommer i praktiken innebära blanda annat att det införs en huvudregel om att inga utländska månggiften ska erkännas i Sverige. Med...

Loading new posts...
No more posts