Blogg

En ny lag om placering av barn i skyddat boende trädde ikraft den 1 april år 2024. Den nya lagen innebär betydande förändringar för placering av barn i skyddat boende. I korthet innebär den nya lagen att barn som följer med en vårdnadshavare till ett...

När barn under 18 år utsätts för brott kan ett målsägandebiträde utses för att företräda barnet under rättsprocessen. När det är barnets egen vårdnadshavare som är misstänkt för brott mot barnet, och brottet kan leda till fängelse, utses istället en särskild företrädare för barnet. En...

Besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen syftar till att skydda den ene parten från oönskade besök av den andra parten under den uppslitande tid som kan följa efter en separation. Bestämmelserna om besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen skiljer sig från bestämmelserna i lagen om kontaktförbud.Lagen om...

Två föräldrar dömdes av Västmanlands tingsrätt den 13 april 2022 för barnäktenskapsbrott genom att ha låtit sin 17-åriga son gifta sig med en jämngammal flicka. Domen är unik på så sätt att det är första gången som barnäktenskapsbrott prövas i svensk domstol.  Vad är ett barnäktenskapsbrott?  Ett barnäktenskap är...

Hovrätten för Västra Sverige ändrar rubricering från grov kvinnofridskränkning till tre fall av misshandel då de ansåg att våldet inte var tillräckligt systematiskt. Vad är grov kvinnofridskränkning? Grov kvinnofridskränkning är ett brott där det föreskrivs straffansvar för upprepade straffbara kränkningar mot en närstående. Den som begår brotten...

Den 25 februari 2021 publicerade vi ett inlägg på våra sociala medier som fick en stor spridning. Inlägget bestod av ett tragiskt konstaterande att nio kvinnor hittills i år har mördats av män och fyra kvinnor är försvunna. Nu, sju dagar senare, har ytterliga två kvinnor...

Brottet hedersförtryck är konstruerat på liknande sätt som fridskränkningsbrotten (grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning) och innebär att det blir straffbart att begå upprepade brottsliga gärningar mot en person i en hederskontext. För att brotten ska anses ha begåtts i en hederskontext krävs det enligt lagstiftaren att...

Den 12 december 2021 rapporterade Dagens Nyheter om en fyraåring som utsatts för svält och misstänkt misshandel i sitt familjehem, där hon placerats genom socialtjänsten. Socialtjänsten hade inte besökt eller pratat med flickan på ett år när hennes situation kom socialtjänsten till känna efter att...

Loading new posts...
No more posts