Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt den nya dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (GDPR)

  1. Personuppgiftsansvar och grund för behandling

Denna integritetspolicy gäller vid behandling av personuppgifter hos Advokatbyrå Rebecca Lagh AB, orgnr. 559126-4105, Upplandsgatan 7, 111 23 Stockholm. Advokatbyrån följer den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679/EG (Dataskyddsförordningen).

Advokatbyrån behandlar i huvudsak personuppgifter med grund i avtal mellan den registrerade och Advokatbyrån. Advokatbyrån behandlar också personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser enligt lag och myndighetsbeslut, för att utföra uppgifter av allmänt intresse i egenskap av målsägandebiträde och offentligt biträde eller i enlighet med ditt samtycke.

  1. Ändamålen med behandlingen

Advokatbyrån måste behandla personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen som klient. Du kan därför inte vara klient hos oss utan att vi behandlar dina personuppgifter.

Dina personuppgifter används för att tillvarata dina intressen i processer och andra ärenden. Personuppgifterna används även för administration av uppdraget, fakturering, information, utförande av tjänster och för kontakt med dig som klient.

Dina personuppgifter används även för att genomföra obligatorisk jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatbyrån behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åligger Advokatbyrån enligt myndighetsbeslut och lag, exempelvis Bokföringslagen (1999:1078), Lag (2017:630) om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Vägledande regler om god advokatsed, vilka vi enligt Rättegångsbalkens 8 kap 4 § är skyldiga att följa.

  1. Personuppgifter

En personuppgift är all information som kan knytas till en person. Advokatbyrån måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på varför du är klient hos oss och vad ditt ärende kräver.

Advokatbyrån samlar in följande personuppgifter från dig som är klient; 1) Uppgifter om förnamn, efternamn och personnummer. 2) Kontaktuppgifter som adress, mailadress och telefonnummer. 3) Betalningsinformation och information för att utställa faktura. 4) Uppgifter om ärendet, eller uppdraget, som avser dig.

Vi kan också samla in personuppgifter från andra källor än dig själv, exempelvis från myndigheter, domstolar, allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud.

  1. Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Advokatbyrån är skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) att bevara vissa personuppgifter, exempelvis de som förekommer i fakturor och liknande bokföringsunderlag i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer endast att användas för det syftet.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Personuppgifter som inte har samlats in under utförande av ett uppdrag utan samlats in för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i som mest sex månader från det att kontakten avslutats.

  1. Gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras. Med avpersonifiering menas att uppgifterna inte längre kan identifieras till en specifik person.

  1. Informationssäkerhet

Advokatbyrån vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Advokatbyrån har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad personuppgiftsincident kommer Advokatbyrån att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad återkalla ditt samtycke till viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen eller att begära att dina personuppgifter raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Du har rätt att begära att Advokatbyrån rättar personuppgifter du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter om du anser att de personuppgifter Advokatbyrån behandlat har gett en felaktig bild av dig.

Du har alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Om du vill begära registerutdrag, återkalla ett samtycker eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till den jurist som hanterar ditt ärende eller kontakta oss på info@advokatlagh.se.

Kontakta oss på info@advokatlagh.seom du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.