Socialrätt

Lagen om vård av unga (LVU)

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller barnets eget beteende finns möjlighet för socialtjänsten att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Detta under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg med vårdnadshavarnas samtycke. Beslut om vård enligt LVU meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

Uppdrag som offentligt biträde eller ställföreträdare

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet/den unga har rätt till ett offentligt biträde genom en ställföreträdare som för barnets talan och bistår barnet. Det offentliga biträdes arbete bekostas av staten. Du har rätt att själv önska vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde, genom att meddela det till socialtjänsten eller förvaltningsrätten. Om du inte själv föreslår ett biträde utser förvaltningsrätten ett offentligt biträde åt dig.

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål om LVU. Vi företräder i första hand barn i LVU-mål. Vi har förståelse för att dessa ärenden är av känslig karaktär och arbetar för att tillvarata dina intressen samt för att ge dig råd och stöd genom hela processen. 

”I mål om LVU har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde. Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde.”