Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om vård av unga (LVU).

Vi har förståelse för att dessa ärenden ofta är av känslig karaktär och arbetar för att tillvarata dina intressen samt för att ge dig råd och stöd genom hela processen. 

Lagen om vård av unga (LVU)

Om ett barn far illa på grund av brister i omsorgen eller genom barnets eget beteende finns möjlighet för socialtjänsten att tvångsomhänderta barnet med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Detta under förutsättning att barnet har ett vårdbehov och vården inte kan ges på frivillig väg genom vårdnadshavarnas samtycke.

Om du som förälder riskerar att få ditt barn omhändertaget enligt LVU har du rätt till ett offentligt biträde som för din talan och tillvaratar din rätt. Även barnet/den unga har rätt till ett offentligt biträde genom en ställföreträdare som för barnets talan och bistår barnet. Vi företräder i första hand barn i LVU-mål.

I mål om LVU har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde. Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde. Om du inte själv väljer ett biträde utser domstolen ett offentligt biträde åt dig.

”I mål om LVU har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde. Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist du vill ha som offentligt biträde.”