Svensk domstol har för första gången prövat frågan om barnäktenskapsbrott

Svensk domstol har för första gången prövat frågan om barnäktenskapsbrott

Två föräldrar dömdes av Västmanlands tingsrätt den 13 april 2022 för barnäktenskapsbrott genom att ha låtit sin 17-åriga son gifta sig med en jämngammal flicka. Domen är unik på så sätt att det är första gången som barnäktenskapsbrott prövas i svensk domstol. 

Vad är ett barnäktenskapsbrott? 

Ett barnäktenskap är ett äktenskap där minst en av de inblandade är under 18 år gammal. Brottet barnäktenskapsbrott infördes den 1 juli 2020. Barnäktenskapsbrott kan ge fängelse i upp till fyra år.

För barnäktenskapsbrott döms bland annat den som förmår eller tillåter en person som inte har fyllt arton år att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.

För att en förbindelse ska betraktas som äktenskapsliknande krävs det att förbindelsen ingås enligt regler som gäller inom en grupp. Det krävs också att parterna betraktas som gifta och anses ha rättigheter respektive skyldigheter i förhållande till varandra samt att förbindelsen innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. Prövningen ska utgå från vad förbindelsen innebär enligt de regler som gäller inom gruppen.

Vad som utgör en grupp enligt bestämmelsen är en fråga som måste avgöras i det enskilda fallet. Det krävs dock enligt förarbeten att ett visst, inte obetydligt antal personer, erkänner reglerna om äktenskapet. Reglerna kan vara såväl skrivna som oskrivna.

Hur har tingsrätten prövat lagen i ovan nämnt mål? 

Ovan nämnt mål rörde två 17-åringar, en pojke och en flicka, som ingick en äktenskapsliknande förbindelse i december 2020. I målet åtalades pojkens två föräldrar för barnäktenskapsbrott. Brottet uppdagades inom ramen för en förundersökning där pojken stod misstänkt för grov kvinnofridskränkning mot flickan.

I målet fanns filmer, bilder, statusuppdateringar på sociala medier, privata meddelanden och vittnesberättelser, bland annat från en tillställning i Sverige där 17-åringarna ingick ett så kallat traditionellt äktenskap enligt flickans och pojkens kultur. Utöver nu nämnd bevisning åberopades även två sakkunnigutlåtanden som utgjorde bevisning till stöd för att 17-åringarna ingick ett så kallat traditionellt äktenskap enligt flickans och pojkens kultur. I målet framkom inte omständigheter som indikerade att pojken och flickan hade tvingats ingå äktenskapet utan den aktuella gärningen tog sikte på att föräldrarna hade tillåtit det ske.

Tingsrätten ansåg, vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter i målet, att det är ställt utom rimligt tvivel att pojkens föräldrar har tillåtit att deras 17-åriga son ingått en äktenskapsliknande förbindelse. Föräldrarna dömdes därför för barnäktenskapsbrott och fick villkorlig dom i förening med dagsböter som påföljd villkorlig. Straffvärdet för gärningen motsvarade fyra månaders fängelse.