36-årig man frias från bl.a. förberedelse till grov våldtäkt mot barn

36-årig man frias från bl.a. förberedelse till grov våldtäkt mot barn

Vad har hänt?

I januari 2019 kontaktade en 36-årig man från Kramfors en kvinna från Stockholm via internet. Mannen önskade att kvinnan, mot betalning, skulle förse honom med ett barn i åldern 0–9 år som han skulle kunna utföra sexuella handlingar mot. Han skulle för detta syfte ta sig till Stockholm. De kom överens om detta och bestämde att han skulle möta kvinnan och ett barn på ett hotellrum i Stockholm. Med sig till Stockholm hade han 30 000 kr i kontanter (varav 15 000 kr var lånade för detta ändamål) att ge till kvinnan som betalning, kondomer och en videokamera med stativ. Mannen var i detta skede inte medveten om att kvinnan hade tagit kontakt med polisen och berättat om mannens begäran. Väl när mannen kom till hotellet väntade därför polisen och mannen kunde gripas på plats. Kvinnan tog alltså inte kontakt med något barn åt mannen utan samarbetade istället med polisen.

Mannen förnekade inte att detta har inträffat. Han förnekade dock att det var brottsligt. Vad gäller kondomerna, kameran och stativet menade mannen att han inte haft för avsikt att använda dessa i samband med att han utförde sexuella handlingar mot ett barn.

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas till förberedelse till grov våldtäkt mot barn, fyra fall av stämpling till grov våldtäkt mot barn och barnpornografibrott.

Tingsrättens bedömning avseende förberedelsebrotten

Av den chatt-konversation som fanns mellan kvinnan och mannen framgår det, enligt tingsrätten, att mannen hade uppsåt att genomföra sexuella handlingar mot ett barn under 15 år.

Domstolen fann det utrett att de 15 000 kr mannen hade lånat och tagit med till hotellrummet var ägnade att användas som betalning för sexuella handlingar mot ett barn. Domstolen ansåg att denna handling var en föreberedelsegärning som kunde innebära att mannen gjort sig skyldig till förberedelse till grov våldtäkt mot barn.

Vad gäller kondomerna, kameran och stativet fann domstolen det å ena sidan utrett att mannen tänkt, eller i vart fall ”höll det öppet” att han skulle använda dessa som hjälpmedel vid brottet. Å andra sidan ansåg domstolen att de inte är sådana föremål som ärsärskilt ägnadeatt användas som hjälpmedel vid våldtäkt. Dessa föremål är vardagliga och har åtskilliga legitima användningsområden, vilka inte heller kan anses vara farliga. Även om du ser föremålen tillsammans ansågs de inte vara särskilt ägnade att användas som hjälpmedel vid denna typ av brott. Befattningen med dessa föremål ansågs därför inte utgöra en förberedelsegärning.

När det kommer till icke fullbordade brott, alltså i det här fallet att det inte skedde någon fullbordad våldtäkt mot barn, krävs att det föreligger konkret faraför brottets fullbordan. Med det menas att man inte kan dömas för brott om fara för brottets fullbordan antingen är utesluten eller om faran kan bedömas som ringa. Det ska därmed dels vara möjligt att brottet fullbordas och dels funnits en viss sannolikhet att brottet fullbordas.

Med hänsyn till att kvinnan redan från början inte avsett att förse mannen med ett barn fanns det inte vid tiden för förberedelsegärningen – när mannen lånade pengarna – en viss grad av sannolikhet att brottet skulle fullbordas. Det förelåg därmed inte en konkret fara att ett barn skulle utsättas för en våldtäkt. Tingsrätten kunde därmed inte döma honom till ansvar för förberedelse till grov våldtäkt mot barn. Det kan således sägas att det för straffansvar krävts att kvinnan haft för avsikt att tillmötesgå mannens begäran.

Tingsrättens bedömning avseende stämplingsbrotten

Åklagaren gjorde gällande att mannen i chatt-konversationer med andra vuxna försökt övertyga dem att delta i våldtäkter mot barn. Tingsrätten fann dock att detta inte bevisats varför han inte fälldes för stämpling till grov våldtäkt mot barn.

Vad mannen dömdes för

I mannens dator påträffades 61 barnpornografiska bilder och 160 barnpornografiska filmer. För detta innehav dömdes mannen till skyddstillsyn.

Domstolen uttalar att kvinnan, genom att kontakta polisen, kan ha avvärjt annan allvarlig framtida brottslighet från mannen. Samtidigt uttalar Frivården att mannen har ett antisocialt personlighetsmönster som återspeglas i relationsproblem och ett sexuellt avvikande beteende. De gör även bedömningen att risken för att han återfaller i likartad brottslighet är hög.

Är lagen tillräcklig?

Mannen hade uppsåt till att begå grov våldtäkt mot ett barn i åldern 0–9 år, vilket domstolen fann styrkt. Tack vare att kvinnan tog illa vid sig vid frågan från mannen och att hon redan från början inte hade för avsikt att medverka kom inget barn till skada denna gång. På så vis skyddade kvinnan ett oskyldigt barn. Samtidigt omöjliggjorde kvinnans agerande straffansvar för mannen.

Gemene man skulle nog instämma i att det är klandervärt att agera på det sätt som mannen har gjort, trots att kvinnan inte har haft för avsikt att hjälpa honom. Frågan kan ställas om det inte borde finnas ett utrymme i lagen för att sådana gärningar ska kunna föranleda straffansvar ändå.