Okategoriserade

En ny lag om placering av barn i skyddat boende trädde ikraft den 1 april år 2024. Den nya lagen innebär betydande förändringar för placering av barn i skyddat boende. I korthet innebär den nya lagen att barn som följer med en vårdnadshavare till ett...

När barn under 18 år utsätts för brott kan ett målsägandebiträde utses för att företräda barnet under rättsprocessen. När det är barnets egen vårdnadshavare som är misstänkt för brott mot barnet, och brottet kan leda till fängelse, utses istället en särskild företrädare för barnet. En...

Besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen syftar till att skydda den ene parten från oönskade besök av den andra parten under den uppslitande tid som kan följa efter en separation. Bestämmelserna om besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen skiljer sig från bestämmelserna i lagen om kontaktförbud.Lagen om...

Hovrätten för Västra Sverige ändrar rubricering från grov kvinnofridskränkning till tre fall av misshandel då de ansåg att våldet inte var tillräckligt systematiskt. Vad är grov kvinnofridskränkning? Grov kvinnofridskränkning är ett brott där det föreskrivs straffansvar för upprepade straffbara kränkningar mot en närstående. Den som begår brotten...

Brottet hedersförtryck är konstruerat på liknande sätt som fridskränkningsbrotten (grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning) och innebär att det blir straffbart att begå upprepade brottsliga gärningar mot en person i en hederskontext. För att brotten ska anses ha begåtts i en hederskontext krävs det enligt lagstiftaren att...

Den 12 december 2021 rapporterade Dagens Nyheter om en fyraåring som utsatts för svält och misstänkt misshandel i sitt familjehem, där hon placerats genom socialtjänsten. Socialtjänsten hade inte besökt eller pratat med flickan på ett år när hennes situation kom socialtjänsten till känna efter att...

I våldtäktsmål förekommer det att den tilltalade påstår att han har sovit och därför inte har något minne av den åtalade våldtäkten.  Så var fallet i en dom från Hovrätten för västra Sverige. Gärningsmannen var åtalad för att ha våldtagit en kvinna genom att föra...

Återkoppling till 2020 års blogginlägg om "Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott" Det har nu gått cirka tre månader sedan barnfridsbrottet införlivades i brottsbalken den 1 juli 2021. En efterlängtad lagändring i syfte att stärka skyddet för utsatta barn som bevittnar våld mellan närstående. Efter bara två...

Tingsrätten fastställde i dom att barnet skulle utöva umgänge med sin pappa i närvaro av umgängesstöd under ett års tid samt att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet. Pappan överklagande domen till hovrätten och yrkande att barnet skulle ha oövervakat umgänge med honom varannan...

Loading new posts...
No more posts