Barn som bevittnar våld

Barn som bevittnar våld

Barn som bevittnar våld och andra övergrepp har rätt att få brottskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det är förhållandevis få barn som hittills har fått ersättning. Det beror delvis på att det ofta både i förundersökningar och i domar inte framkommer att barn har bevittnat våld eller övergrepp och om det inte står något om det varken i förundersökningarna eller i domarna så blir det ju svårt att bevisa för Brottsoffermyndigheten att barnet var med vid misshandels/övergreppstillfället.

För att råda bot på detta har regeringen, i sitt arbete med bl a att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, gett i uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra utbildningsinsatser som ska riktas till framför allt poliser och åklagare. Brottsoffermyndigheten ska redovisa sina planerade insatser mm senast den 30 mars 2012.

Några andra svårigheter som dyker upp när det gäller att brottskadeersättning för barn är att vårdnadshavaren/na är tvungna att underteckna ansökan. Det kan vara väldigt besvärligt för  t ex en misshandlad mamma som har gemensam vårdnad om barnet med en misshandlande pappan, att kontakta honom och be honom skriva under ansökan, särskilt om han hävdar att han är oskyldig!