Nya lagförslag

Detta brott, liksom tvångsäktenskap, infördes i brottsbalken tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011. Brottet innebär att den som genom vilseledande förmår en person att resa till en...

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011, har ändringar som rör barnäktenskap gjorts äktenskapsbalken. För att ingå äktenskap i Sverige är huvudregeln att man ska vara 18 år...

  Det finns en portalparagraf i Utlänningslagen som säger att barnets bästa ska tillämpas i samtliga ärenden inom migrationsrätten. För att förtydliga och säkerställa att barnets bästa beaktas, för att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och för att framhålla att en annan bedömning ska göras när det...

Enligt den nuvarande socialtjänstlagen ska kommunen, genom den kommunala socialtjänsten eller familjerättens regi, erbjuda föräldrar s k samarbetssamtal, dvs samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Enligt den nya ändringen av lagen ska föräldrar kunna...

Den nya brottsskadelagen, som ska ersätta den nuvarande brottsskadelagen, träder ikraft den 1 juli 2014. Lagen reglerar brottsskadeersättning som betalas ut av Brottsoffermyndigheten. Den nya lagen kommer inte att innebära några större förändringar i jämförelse med den nuvarande. Det är framför allt tiden för ansökan...

Den 1 juli 2014 kommer brottet ”egenmäktighet med barn” att ändras. Ändringen består endast i ett tillägg till den nu gällande lagen. Tillägget kommer sannolikt inte att få någon större betydelse för kvinnor som tillsammans med sina barn flyr och tar sin tillflykt till kvinnojourer. Lagen...

Med hänsyn till jämställdhetsperspektivet och föräldrarnas förutsättningar för att samarbeta och ta gemensamt ekonomiskt ansvar för barnen ändras reglerna för barnbidrag och flerbarnstillägg. Från den 1 mars 2014 ser reglerna ut så här: När föräldrar har gemensam vårdnad om barnen ska pengarna betalas ut automatiskt med hälften...

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp (Regeringens proposition 2012/13:194) EU utfärdade ett direktiv 2011/93/EU den 13 december 2011 till medlemsstaterna. Direktivet handlade om bekämpande av sexuella övergrepp på barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografibrott. Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som...

Sexualbrottslagen har ändrats många gånger. Senast år 2005 genomfördes stora förändringar av lagen och nu är det dags igen. Det är inga stora förändringar denna gång men förhoppningsvis kommer det att medföra att fler förövare kan dömas för sina brott. De nya ändringarna föreslås träda...

Loading new posts...
No more posts