Barns möjlighet att få vård

Barns möjlighet att få vård

Regeringen har föreslagit att socialnämnden, om det är förenat med barnets bästa, ska få besluta om vissa åtgärder mot en förälders vilja. Socialnämnden ska t ex få besluta i frågor som gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen, försörjningsstöd, utseende av en kontaktperson/familj eller vissa LSS-insatser.

Anledningen till det nya lagförslaget är att det enligt den nuvarande lagstiftningen är möjligt att en förälder, som har gemensam vårdnad om barnet tillsammans med den andra föräldern, kan förhindra att barnet t ex får den vård och terapi som det behöver. Om en förälder har misshandlat sitt barn är det lätt att förstå att den föräldern inte vill att barnet ska få gå till en terapeut och prata om misshandeln. Om föräldrarna inte är överens i frågor som rör barnet måste de, eller någon av dem, vända sig till domstol och yrka ensam vårdnad. Domstolsprocesser kan ta lång tid och under den tiden får barnet ingen hjälp. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att bidra till att barn snabbare kan få den hjälp de behöver.

Den nya lagen ska träda ikraft den 1 maj 2012.

Ett annat förslag som länge har diskuterats är om barn ska få möjlighet att få ett eget juridiskt biträde (advokat) i en tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Regeringen har nu beslutat att en sådan lag inte ska införas. Anledningen till detta är att förslaget i sin nuvarande form inte är tillräckligt utrett och att en ny utvärdering av förlaget kommer att göras senare.