En 12-årig pojkes umgänge med sin pappa upphör tills vidare

En 12-årig pojkes umgänge med sin pappa upphör tills vidare

Föräldrarna till en pojke, som fått en diagnos kraftig ADHD, tvistade om vårdnaden och pappans umgänge med pojken. Pappan hade under 2008 dömts för grov kvinnofridskränkning mot mamman. Tingsrätten beslutade att vårdnaden skulle anförtros mamman ensam och fastställde att pojken skulle ha umgänge med sin pappa. Tingsrätten ansåg att det var föräldrarnas konflikt som gjorde att pojkens umgänge med pappan inte hade fungerat så bra och tingsrätten förutsatte därför att umgänget skulle fungera bättre om mamman fick ensam vårdnad för då skulle konflikterna föräldrarna emellan minska.

Hovrätten fann dock att pojken började må sämre efter tingsrättens beslut om umgänge och att både föräldrarnas konflikt och umgänget med pappan påverkade pojken starkt negativt.

Pojken hade erbjudits en behandling hos barn-och ungdomspsykiatrin men behandlingen kunde inte påbörjas så länge pojken hade umgänge med pappan och konflikten fortsatte. Behandlingen ansågs vara mycket viktig för pojkens fortsatta utveckling. Hovrätten fann därför att det var förenat med pojkens bästa att umgänget med pappan upphörde under behandlingstiden och eftersom det inte gick att fastställa hur lång tid behandlingen skulle fortgå fastställde hovrätten att umgänget med pappan tills vidare skulle upphöra.