Ett nytt brott med rubriceringen hedersförtryck

Ett nytt brott med rubriceringen hedersförtryck

Brottet hedersförtryck är konstruerat på liknande sätt som fridskränkningsbrotten (grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning) och innebär att det blir straffbart att begå upprepade brottsliga gärningar mot en person i en hederskontext. För att brotten ska anses ha begåtts i en hederskontext krävs det enligt lagstiftaren att var och ett av brotten som förövaren har begått har utgjort ett led i en upprepad kränkning av den brottsutsattes integritet. Vidare krävs det att syftet med gärningarna har varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

En stor skillnad mellan fridskränkningsbrotten och brottet hedersförtryck är att det inte finns något krav på att förövaren måste vara en närstående person till den brottsutsatte. Vi ser positivt på detta eftersom det kan vara en avlägsen släkting eller någon som aldrig bott med den brottsutsatte som begår brotten. Vidare ser vi positivt på regeringens förslag att det inte ska finnas något krav på att en gärning ska vara straffbar utomlands för att förövaren ska kunna straffas i Sverige.

Straffskalan för en förövare som begår hedersförtryck föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år. Brottet föreslås träda ikraft den 1 juni 2022.