Förslag om ett generellt förbud mot erkännande av månggiften

Förslag om ett generellt förbud mot erkännande av månggiften

Förra veckan lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag om ett generellt förbud mot att erkänna månggiften som ingåtts enligt utländsk lag. Förbudet kommer i praktiken innebära blanda annat att det införs en huvudregel om att inga utländska månggiften ska erkännas i Sverige.

Med månggifte menas att en person är gift med flera personer. I Sverige råder det redan ett förbud för den som redan är gift med en person att ingå ett nytt äktenskap. Det är dessutom straffbart att som gift att ingå nytt äktenskap. Sedan länge finns dock en utgångspunkt om att erkänna utländska äktenskap om äktenskapen är giltiga i det land där de ingicks. Det innebär att om en person vid ankomst till Sverige är gift med flera personer, och dessa äktenskap är giltiga i hemlandet, ska äktenskapen som utgångspunkt erkännas i Sverige. Denna princip grundas i den internationella principen om att respektera andra staters rättsordningar. Undantag från utgångspunkten om att erkänna utländska månggiften har gjort t.ex. när någon av parterna har en anknytning till Sverige. Detta för att undvika att personer kringgår reglerna om att det i Sverige är förbjudet att ingå flera äktenskap.

Månggiften är inte förenliga med regeringens syn på jämställdhet. Genom att begränsa möjligheten att få månggiften erkända i Sverige är regeringens förhoppning att motarbeta diskriminering och att främja jämställdhet genom att stärka kvinnors ställning i samhället. Den föreslagna lagändringen innebär dock att den svenska rättsordningen tar mindre hänsyn till kulturella och religiösa intressen. Enligt regeringen bedöms dock det intresse som ligger bakom lagändringen, det vill säga jämställdhet, väga tyngre än kulturella och religiösa hänsyn.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och innebär att utländska månggiften som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Förbudet mot erkännande ska gälla oavsett parternas anknytning till Sverige när äktenskapet ingick. Det föreslås dock att undantag från förbudet ska kunna göras när det föreligger synnerliga skäl. Undantaget ska tillämpas restriktivt och ska endast göras om ett nekande av erkännande i det enskilda fallet leder till allvarliga konsekvenser för en individ eller att det annars bedöms orimligt att upprätta förbudet i just det fallet. Lagstiftaren har dock valt att inte ge några exempel på när det kan anses föreligga synnerliga skäl utan det lämnas till rättstillämparen att pröva.

Sammantaget innebär lagförslaget ändringar som syftar till att stärka kvinnans roll i familjen och samhället och därmed främjar jämställdhet. Det har under de senaste åren skett många lagändringar gällande jämställdhetsfrågor som redan har resulterat i positiva förändringar. Detta lagförslag är ännu ett förslag som vi hoppas kommer leda till att kvinnas roll stärks i praktiken och vi ser positivt på det begränsade utrymmet till undantag från förbudet.