Förslag på obligatoriska informationssamtal innan en domstolsprocess kan inledas

Förslag på obligatoriska informationssamtal innan en domstolsprocess kan inledas

Lagrådsremissen har lämnat förslag (ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister) på ändringar som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa

Förslaget handlar bland annat om att införa en ny lag om obligatoriska informationssamtal för föräldrar som överväger att inleda en tvist tom vårdnad, boende och umgänge. Det innebär att föräldrar, som huvudregel, ska ha deltagit i ett sådant samtal hos socialnämnden innan de framställer ett yrkande om vårdnad, boende och umgänge i domstol.

Syftet med informationssamtalet är att föräldrarna ska få information som kan hjälpa dem att hitta en hållbar lösning för barnets bästa och därmed undvika en domstolsprocess. Bedömningen är att det finns information och stöd som idag inte når fram till föräldrarna innan en process inleds samt att flera mål ändå avslutas med en samförståndslösning. Enligt utredningen finns det vidare en okunskap hos vissa föräldrar när det gäller reglering om vårdnad, boende och umgänge samt en övertro på vad domstolsprocessen kan åstadkomma.

Utgångspunkten är att föräldrarna ska delta i samtalet samtidigt men enskilda samtal ska dock hållas om någon av föräldrarna begär det med anledning av t.ex. våldsutsatthet. Samtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs.

Kravet på deltagande i informationssamtal kommer inte att gälla när ett yrkande om vårdnad, boende och umgänge redan är upptaget till prövning i målet eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan exempelvis handla om att det, med hänsyn till barnets bästa, är särskilt angeläget att få till stånd ett skyndsamt beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Ett särskilt skäl kan vara vara att det finns en omedelbar risk för att barnen eller någon annan i familjen utsätts för våld eller övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Kravet på att ha deltagit i informationssamtal för att få framställa ett tvistigt yrkande föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.