FRAMTIDSFULLMAKT

FRAMTIDSFULLMAKT

Nu äntligen har lagen om framtidsfullmakter trätt i kraft.
En framtidsfullmakt innebär att en fullmaktsgivare kan ge fullmakt åt sin maka/e, sambo, barn, vän eller annan, att sköta om alla eller vissa ekonomiska angelägenheter och/eller personliga angelägenheter.
Att en fullmaktshavare har fullmakt att sköta om de ekonomiska angelägenheterna innebär t ex att hen kan byta fonder, flytta om pengar till mer lönsamma konton eller att sälja fastigheter/bostadsrätter.
Att en fullmaktshavare har en fullmakt att sköta om de personliga angelägenheterna innebär t ex att hen kan bestämma var fullmaktsgivaren ska bo eller vårdas.
Framtidsfullmakten kan börja användas först när fullmaktsgivaren har blivit VARAKTIGT BESLUTSOFÖRMÖGEN, dvs är så sjuk eller dement att hen inte är i stånd att fatta några beslut alls om sina ekonomiska eller sina personliga angelägenheter och det inte finns något hopp om att hen ska bli bättre och återfå sin förmåga att fatta beslut.
För att en framtidsfullmakt ska bli giltig måste vissa formkrav uppfyllas såsom att fullmaktsgivarens namnteckning måste bevittnas mm.
En framtidsfullmakt kommer att underlätta väsentligt för t ex en maka som vill flytta till en modern lägenhet och sälja den svårskötta villan som hon äger tillsammans med sin demente man som ju, pga sin demens, inte kan fatta beslut om att sälja villan. Om han hade gett henne en framtidsfullmakt medan han fortfarande var beslutsförmögen så hade hon haft rätt att sälja villan och flytta närhelst hon ville.
En framtidsfullmakt ska man naturligtvis inte ge till någon som man inte fullt ut litar på. Enligt min uppfattning är det lika viktigt att upprätta en framtidsfullmakt som det är att upprätta ett testamente.