Hovrätten för Västra Sverige dömer man för våldtäkt efter att ha våldtagit en kvinna i sömnen

Hovrätten för Västra Sverige dömer man för våldtäkt efter att ha våldtagit en kvinna i sömnen

Den 6 maj ändrade Hovrätten för Västra Sverige en friande våldtäktsdom där en man i tingsrätten friades efter att ha våldtagit en kvinna i sömnen. Enligt gärningsbeskrivningen ska mannen i juni 2018 ha våldtagit kvinnan genom att ha utfört analt samlag med målsäganden som vid gärningstillfället sov och var kraftigt berusad.

Inledningsvis konstaterar hovrätten att gärningen inträffade innan den nya sexualbrottslagstiftningen trädde ikraft, varför den inte är tillämplig.

Målsägandens berättelsehar i huvudsak varitkonsekvent under förundersökningen och processen i domstol. Hovrätten hänvisar till tingsrättens dom avseende att hon har gett ett trovärdigt intryck. Det bedömdes att inget i de uppgifter hon har lämnat tyder på att hon till följd av ett hastigt uppvaknande eller alkoholberusning har misstagit sig på vad hon har upplevt. Därtill visar den medicinska utredningen och övriga vittnesmål ett påtagligt stöd för målsägandens uppgifter.

Vid en samlad bedömning bedömde domstolen att det var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade genomfört analt samlag med målsäganden medan hon sov och att den tilltalade därmed otillbörligt utnyttjade målsäganden på grund av sömn.

Slutligen prövade domstolen om brottet skulle bedömas som mindre grovt av den anledningen att den tilltalade avbröt våldtäkten i direkt anslutning till att målsäganden vaknade och klargjorde att han inte fick utföra gärningen. Med hänvisning till tidigare praxisansåg domstolen att så var fallet. Domstolenansåg därmed att våldtäkten skulle bedömas som mindre grov.

Det kan ifrågasättas om omständigheten att gärningsmannen avbryter en pågående våldtäkt,till följd av att målsäganden har klargjort att handlandet är fel, är av betydelse vid bedömningen av om våldtäktenska betraktas som mindre grov. En våldtäkt som sker genom att utnyttja en målsägande som sover bör inte anses vara mindre klandervärd endast på grund av att gärningsmannen bli påkommen och ombedd att upphöra med våldtäkten.