Hur går det till när barn utsätts för brott av en vårdnadshavare?

Hur går det till när barn utsätts för brott av en vårdnadshavare?

När barn under 18 år utsätts för brott kan ett målsägandebiträde utses för att företräda barnet under rättsprocessen. När det är barnets egen vårdnadshavare som är misstänkt för brott mot barnet, och brottet kan leda till fängelse, utses istället en särskild företrädare för barnet. En särskild företrädare kan förordnas när barnet har två vårdnadshavare som lever tillsammans, men även när dess två vårdnadshavare är separerade.

Det är tingsrätten som avgör om en särskild företrädare ska förordnas och vem som ska ges uppdraget. Endast en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget, får förordnas.

Den särskilda företrädaren träder i stället för vårdnadshavaren i frågor som rör barnet i rättsprocessen och har i uppgift att ta till vara barnets rätt och se till att allt blir så bra som möjligt för barnet. När tingsrätten förordnar en särskild företrädare informeras inte vårdnadshavarna om det på en gång. Detta för att förundersökningen ska kunna påbörjas och förhör med barnet ska kunna hållas utan att vårdnadshavarna har möjlighet att påverka barnet. Förhöret bör hållas så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter att polisanmälan gjorts. Det kan vara brådskande att hinna höra barnet medan barnet fortfarande vill, orkar, är motiverad till att berätta vad det varit med om och minns händelsen väl.

När tingsrätten förordnar en särskild företrädare har oftast förhör med barnet planerats in redan nästa förmiddag. Den särskilda företrädarens uppgift blir då att skyndsamt ta kontakt med barnets förskola eller skola för att planera hur hämtning av barnet ska kunna ske utan risk för att vårdnadshavare blir varse detta. Det är även viktigt att det kan ske på ett sätt som blir bra för barnet och utan att andra personer i barnets närhet, så som kompisar, märker att barnet hämtas och åker iväg. Det är den särskilda företrädaren som avgör om det är lämpligt att ta med barnet till förhör och hur barnet ska åka dit. Barnet har alltid rätt att ha en trygghetsperson med sig till förhöret, vanligtvis personal från förskolan eller skolan.

Barnförhör hålls på Barnahus, där polis, åklagare, socialtjänst, BUP och läkare samordnar de planerade insatserna. Detta för att nödvändiga insatser ska kunna ske under en och samma dag utan att barnet behöver åka runt till olika instanser. Barnförhöret spelas in med ljud och bild och i ett intilliggande medhörningsrum kan utredare, åklagare, socialtjänst och den särskilda företrädaren se och höra barnet berätta för förhörsledaren. De förhörsledare som håller barnförhör är särskilt utbildade i detta. Den särskilda företrädaren avgör om det är lämpligt att barnet undersöks av läkare så att eventuella skador kan dokumenteras.

Den trygghetsperson som följt med barnet får vänta i ett intilliggande rum medan utredningsåtgärderna vidtas och får inte information om vad förundersökningen rör eller vad barnet har sagt. Målsättningen är alltid att barnet bara ska behöva komma till Barnahus vid ett tillfälle, varför det är viktigt med noggrann planering så att alla relevanta frågor ställs och övriga åtgärder vidtas när barnet väl är där.

Efter att förhöret och eventuell läkarundersökning har genomförts ansvarar den särskilda företrädaren för att barnet kommer tillbaka till sin förskola eller skola. Åklagaren ansvarar för att vårdnadshavarna senare informeras om att förhör med barnet har hållits. Förundersökningen fortsätter därefter genom ytterligare utredningsåtgärder eller läggs ned av åklagaren om brott inte kan bevisas. Om åklagaren väcker åtal företräder den särskilda företrädaren barnet i en efterföljande rättegång. Barn under 15 år medverkar vanligtvis inte under rättegången. Istället spelas videoupptagningen från barnförhöret upp under rättegången så att barnets berättelse kommer fram. Den särskilda företrädaren tar även ställning till om barnet ska begära skadestånd med anledning av det misstänkta brottet. Om den misstänkta döms för brott och förpliktas utge skadestånd till barnet är det den särskilda företrädarens uppgift att se till att skadeståndet betalas ut till barnet på ett sätt som gör att skadeståndet verkligen tillfaller barnet och inte vårdnadshavaren.