Man döms för köp av sexuell handling av barn – 15 åring gav oralsex i utbyte mot cider

Man döms för köp av sexuell handling av barn – 15 åring gav oralsex i utbyte mot cider

Tingsrätten dömde den 2 oktober 2019 en 20-årig man för köp av sexuell handling av barn till samhällstjänst och till utdömande av 5 000 kr i kränkningsersättning. En 15-årig tjej hade tagit kontakt med mannen i syfte att få honom att köpa ut alkoholhaltig cider. Efter att mannen hade köpt alkoholen frågade han om 15-åringen kunde utföra oralsex på honom på en restaurangtoalett. Målsäganden utförde oralsex på gärningsmannen för att sedan avbryta den sexuella handlingen och lämna toaletten. Åklagarens första åtalspunkt omfattade våldtäkt i första hand och oaktsam våldtäkt i andra hand. Köp av sexuell handling av barn yrkade åklagaren under åtalspunkt två.

 

I förhör med målsäganden under förhandling i tingsrätt uppgav hon bland annat att hon trodde att misstänkt skojade när han frågade om hon kunde suga av honom. När hon sedan förstod att han menade allvar vågade hon inte säga till honom att hon inte ville då hon var rädd för att han skulle bli arg. Målsäganden uppgav även att hon kände sig tvungen att utföra den sexuella handlingen eftersom att mannen hade köpt alkohol åt henne. Hon berättade även att hon varken sa ja eller nej till att utföra oralsex och inte heller visade detta på annat sätt. Hon beskrev också att misstänkt höll ner hennes huvud på ett sätt som inte var löst, tryckte in hans kön i hennes mun och att hon då hade försökt streta emot. I polisförhör hade målsäganden därutöver uppgett att misstänkt hade sagt att hon var tvungen att suga av honom som tack för att han köpte alkohol åt henne.

Gärningsmannen uppgav å sin sida att 15-åringen hade sagt ja till att suga av honom när han hade frågat henne, att det inte var som tack för köpet av alkohol och att han hade hört att målsäganden tidigare ”gett avsugningar till killar”. Den misstänkte hade även uppgett i polisförhör att han hade sagt till målsäganden ”nu köpte jag till dig, kan jag få en avsugning nu”.

Angående huruvida målsägande hade deltagit frivilligt eller inte anförde tingsrätten att det var en ord mot ord situation och att det saknades stödbevisning. Av den anledningen ansåg tingsrätten att det inte var visat att 15-åringens deltagande i den sexuella handlingen var ofrivilligt. Följaktligen ogillades åtalet avseende våldtäkt samt oaktsam våldtäkt. I sin bedömning av frivilligheten lade tingsrätten vikt vid omständigheter såsom att hon inte spontant uppgett samma uppgifter i förhör under förhandlingen som tidigare i polisförhör, hennes egen uppgift om att hon mått bra efter händelsen och att de hade haft kontakt några dagar efter händelsen.

Vid prövningen om gärningen var att anse såsom köp av sexuell handling av minderåring ansåg tingsrätten att det inte fanns någon annan anledning för gärningsmannen att fråga om målsäganden ville utföra oralsex på honom än som motprestation för att han hade köpt alkoholhaltiga cider. Tingsrätten anförde även i domskälen att de aldrig hade träffats förut varför det inte fanns några andra skäl för misstänkt att tro att målsäganden skulle vilja ha sex med honom. Han måste också ha förstått att hon var under 18.

Både åklagaren, jämsides med målsäganden, och gärningsmannen överklagade sedan till Svea hovrätt. En inte helt enig hovrätt fastställde tingsrättens domskäl. Hovrätten valde, utöver det som tingsrätten redan hade konstaterat, att framhålla att det inte är tillräckligt att endera parts berättelse är mer trovärdig än den andres för att kunna döma någon till ansvar för brott samt att uppgifter som lämnats i polisförhör ska bedömas med stor försiktighet. Utöver detta belyste hovrätten, med hänvisning till förarbeten, att vid bedömningen av frivillighet tas ingen hänsyn till om målsäganden innerst inne varit positiv eller negativ till den sexuella handlingen och att det därför inte spelade någon roll att målsägande sagt i förhör att hon inte ville utföra oralsex på mannen. Hovrätten framhöll också att det inte påverkade frivillighetsbedömningen att målsäganden eventuellt stått i ekonomisk eller tacksamhetsskuld till den misstänkte.

Utfallet i detta mål föranleder en diskussion i vilken mån en konstaterad prestation å gärningsmannens sida påverkar bedömningen av huruvida målsäganden deltog frivilligt i den sexuella handlingen när hennes handling utgör en motprestation. Borde det inte kunna anses klarlagt att gärningsmannen i vart fall varit oaktsam i förhållande till målsägandens deltagande när han, enligt egen utsago, sagt till målsäganden  ”nu köpte jag till dig, kan jag få en avsugning nu”. Borde inte gärningsmannen i och med detta ha insett att målsäganden inte hade deltagit i den sexuella handlingen om det inte var för att han precis innan köpt alkohol åt henne? Kan den sexuella handlingen därefter verkligen anses ha genomförts i ömsesidig frivillighet? Som nämnts ovan betonade tingsrätten att misstänkt och målsäganden aldrig hade träffats förut varför det inte fanns några andra skäl för misstänkt att tro att målsäganden skulle vilja ha sex med honom. Kan det verkligen då anses varit ett frivilligt deltagande från målsägandens sida? Vi anser att det inte är uppenbart att så är fallet och i synnerhet inte när målsäganden berättat att hon varken med ord eller handling visat att hon ville delta i den sexuella handlingen.