Ny lag om placering av barn på skyddat boende

Ny lag om placering av barn på skyddat boende

En ny lag om placering av barn i skyddat boende trädde ikraft den 1 april år 2024. Den nya lagen innebär betydande förändringar för placering av barn i skyddat boende. I korthet innebär den nya lagen att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen skyddat boende individuellt. Tidigare beviljades insatsen gemensamt till såväl barnet som den våldsutsatta vårdnadshavaren. 

Den nya lagen om placering av barn i skyddat boende syftar till att öka rättssäkerhet för barn genom att barns behov och bästa utreds och bedöms individuellt. Vi ser positivt på att barns självklara rätt till ett liv fritt från våld synliggörs, utreds och bedöms enskilt. Nedan följer en redogörelse av de centrala delarna i nya lagen om placering av barn i skyddat boende.  

När är lagen aktuell? 

Barnets placering kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller med stöd av den nya lagen om placering av barn i skyddat boende. När beslut sker med stöd av SoL, är utgångspunkten att samtycke ska inhämtas från båda vårdnadshavarna. I de fall samtycket är opålitligt, saknas eller kan antas saknas, får placering ske med stöd av den nya lagen. 

Vad måste vara uppfyllt för att placera barn enligt den lagen om placering av barn i skyddat boende? 

För att ett barn ska kunna placeras i skyddat boende enligt den nya lagen måste följande förutsättningar vara uppfyllda: 

  • Den våldsutsatta vårdnadshavaren beviljas insatsen skyddat boende enligt SoL.
  • Barnet placeras tillsammans med den våldsutsatta vårdnadshavaren som beviljats insatsen enligt socialtjänstlagen.
  • Den våldsutsatta vårdnadshavaren är myndig och samtycker till insatsen för barnet.
  • Det finns en direkt eller indirekt risk för att barnets säkerhet äventyras eller för att barnets hälsa skadas.
  • Det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren (oftast våldsutövaren) eller där samtycke kan antas saknas. Detta innefattar situationer där det finns grundad anledning att misstänka att samtycket kan återkallas.

Rätt till ombud? 

Barn under 15 år har rätt till en egen advokat, en så kallad ställföreträdare. Ställföreträdaren ska utifrån sina kunskaper och erfarenheter vara särskilt lämplig för uppdraget. Barnet ska vidare ges möjlighet att komma till tals och föra fram sina åsikter i processen.  Om barnet fyllt 15 år har han eller hon rätt att föra sin egen talan i målet. Domstolen ska vid beslut tillmäta barnets åsikter och inställning betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Även barnets vårdnadshavare har rätt till ett kostnadsfritt juridiskt ombud i processen och de har rätt att själv välja vilket ombud de vill ha. Domstolen förordnar offentliga biträden för barnet och vårdnadshavare och det är viktigt att informera socialtjänsten om vilken advokat man önskar ha som ombud när placering kommer på tal. Det är viktigt att välja ett ombud som har en djupare förståelse av våld, våldets konsekvenser och som är väl insatt i hur skyddade boenden fungerar. Vi jobbar med alla typer av våld och åtar oss givetvis uppdrag om offentliga biträden i dessa ärenden.

Den nya lagen väcker många frågor och funderingar för våldsutsatta, personal på skyddade boenden m.fl. Vi finns och svarar gärna de frågor och funderingar som uppstår i och med lagens ikraftträdande. Ni är välkomna att kontakta oss på 076-021 41 87.