Ny lag om rätt att begära in registerutdrag vid anställning/uppdrag

Ny lag om rätt att begära in registerutdrag vid anställning/uppdrag

Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp

(Regeringens proposition 2012/13:194)

EU utfärdade ett direktiv 2011/93/EU den 13 december 2011 till medlemsstaterna. Direktivet handlade om bekämpande av sexuella övergrepp på barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografibrott.

Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås men EU överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt.

Sverige har, i anledning av EU-direktivet ändrat på reglerna för preskriptionstid för två sexualbrott, ”köp av sexuell handling av barn” och ”sexuellt ofredande som begåtts mot ett barn” samt instiftat en helt ny lag som heter ”Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn”. Lagändringarna och den nya lagen träder ikraft den 18 december 2013.

 

Preskriptionstid för sexualbrott

Enligt EU-direktivet ska preskriptionstiden för alla sexualbrott mot barn börja löpa när den som utsatts för brottet fyller 18 år. I Sverige börjar preskriptionstiden för alla sexualbrott mot barn, förutom de två ovan nämnda sexualbrotten, löpa när den som utsatts för brottet fyller 18.

I och med den nya lagändringen som träder ikraft den 18 december 2013 ska preskriptionstiden även för dessa två brott ”köp av sexuell handling av barn” och ”sexuellt ofredande som begåtts mot ett barn” börja löpa när den som utsatts för brottet fyller 18 år.

 

Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Enligt EU-direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att personer som dömts för vissa brott förhindras att utöva yrkesverksamhet som inbegriper direkta och regelbundna kontakter med barn. Syftet är att minska risken för att barn utsätts för sexuella övergrepp.

För att förhindra att någon som är dömd för dessa brott får arbeta med barn medför denna lag att den sökande ska uppvisa ett registerutdrag som visar att hen inte är dömd för sådana brott.

I Sverige har vi redan tre lagar som innebär att en arbetssökande måste uppvisa registerutdrag. Dessa lagar är:

Lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.

Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Skollagen (2010:800).

Dessa tre lagar ska fortsätta att gälla precis som de gör idag. Den nya lagen har tillkommit för att alla arbetssökanden/uppdragssökanden som inte omfattas av dessa lagar ska kunna kontrolleras på samma sätt som de som omfattas av de tre lagarna.  Den nya lagen är således ett komplement till de tre lagarna.

 

Vad innebär lagen?

Lagen innebär att arbetsgivare/uppdragsgivare har rätt att begära att arbetssökanden/uppdragssökanden visar upp ett registerutdrag i de fall då det finns en möjlighet för den som kommer att anlitas för arbetet/uppdraget att utsätta barn för sexuella övergrepp. Detta gäller oavsett om det arbetet/uppdraget kommer att utövas inom staten, kommunen, landstinget, ett företag eller en organisation.

 

Vem ska omfattas av lagen?

Lagen ska omfatta alla som rekryteras för att utföra arbeten/uppgifter som innefattar direkta och regelbundna kontakter med barn under 18 år.

De arbeten som typiskt sett avses med lagen är de arbeten där det finns arbetsuppgifter som består i att fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om barn eller på annat sätt arbeta i personlig kontakt med barn.

Med regelbundna kontakter menas återkommande direktkontakt.

Exakt vad ”direkta och regelbundna kontakter” innebär måste avgöras från fall till fall utifrån vilken typ av kontakt det är fråga om och vilken intensitet kontakterna har.

 

Vilka arbetssökanden/uppdragssökanden berörs av den nya lagen?

Exempel på sådana anställningar och uppdrag som lagen avser är arbete/uppdrag hos olika trossamfund, t ex kyrkans barntimme, söndagsskolan, konfirmationsläger, eller arbete/uppdrag inom scout- och idrottsrörelsen och andra frivilligverksamheter såsom brottsofferjourer och tjej- och kvinnojourer. Även arbetssökanden på företag som erbjuder hushållsnära tjänster som barnpassning och läxläsning omfattas av lagen liksom personer som söker arbete som barnläkare, barnsjuksköterska, barntandläkare, barntandsköterska, bibliotikarie mm.

Skollagen omfattar inte rekrytering av personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskola. Den nya lagen kommer således att bli tillämplig vid rekrytering av personal vis sådana skolor.

 

Olika typer av anställning/uppdrag

Det saknas betydelse om anställningen är en tillsvidareanställning eller en om det är en tidsbegränsad anställning, båda anställningsformerna omfattas av lagen. Arbetsgivaren ska sålunda inte kunna undgå registerkontroll genom att rekrytera personal på annat sätt än genom anställning.

Även anställda i bemanningsföretag som ska arbeta direkt och ha regelbundna kontakter med barn ska omfattas. Den som är anställd av ett bemanningsföretag ska dock inte behöver uppvisa nya registerutdrag om personen byter uppdrag – det ska räcka att visa upp utdrag när bemanningspersonen anställs av bemanningsföretaget.

Praktikanter, t ex studenter som inom ramen för utbildning till en högskoleexamen som ska delta i t ex skolverksamhet omfattas av lagen. Studenten kan ju i vissa fall tillbringa ensam tid med ett eller flera barn.

Andra praktikanter som utför arbetspraktik eller liknande omfattas av lagen. En praktikplats kan t ex ingå som en del i utbildning på grundskolenivå- och gymnasienivå.

 

Vilka omfattas inte av lagen?

Föräldrar i föräldrarkooperativa förskolor utför arbetsuppgifter som annars skulle kunna utföras av anställda omfattas inte av lagen eftersom de inte utför arbete på grund av ett uppdragsavtal med huvudmannen.

Inte heller behöver registerutdrag visas upp är när arbetstagarens/uppdragstagarens kontakter med barn alltid utförs i närvaro av vårdnadshavare eller annan vuxen, t ex ledare i olika ideella barnverksamheter eller idrottsföreningar, eller kontakten med barnen sker inom sjukvården där läkare och sjuksköterskor träffar barn mer sällan och alltid med vårdnadshavaren.

 

Registerutdrag

Med registerutdrag menas utdrag ur belastningsregistret (lagen (1998:620) om belastningsregister).

Det är rikspolisstyrelsen ansvarar för belastningsregistret. I registret ska samtliga påföljder för brott (domar), utvisning, förvandlingsstraff för böter, åtalsunderlåtelser samt kontakt- och tillträdelseförbud föras in.

Alla brott som finns registrerade ska inte tas med i det i registerutdraget som ska visas upp för arbetsgivare/uppdragsgivare. Regeringen får meddela föreskrifter om exakt vilka brott som ska tas med i registerutdraget. Enligt de nuvarande föreskrifterna ska grova våldsbrott, alla sexualbrott och barnpornografibrott tas med i registerutdraget.

För att få ut ett registerutdrag måste den enskilda personen göra en skriftlig begäran om att få ta del av uppgifter ur belastningsregistret.

Utdraget får inte vara äldre än ett år.

Enligt EU-direktivet har medlemsstaterna skyldighet ha ett centralregister på alla som är dömda inom EU. Den enskilde ska ha rätt att begära ut registerutdrag från detta centralregister. Genom detta system är det tänkt att tillförsäkra att ett fullständigt utdrag om samtliga brott som en person är dömd för inom EU kan fås.

Arbetsgivare och uppdragsgivare får inte dokumentera registerutdraget på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har uppvisats. Det anses integritetskränkande om registret skulle sparas hos arbetsgivaren/uppdragstagaren.

 

Vem bestämmer om registerutdrag ska begäras in?

Det är den enskilde arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bestämmer om en persons arbetsuppgifter kan anses innefatta direkta och regelbundna kontakter med barn och om det därmed är nödvändigt att begära in registerutdrag från den sökande.

För att skydda den enskildes integritet bör det endast vara den som faktiskt erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring som måste visa upp utdraget.

Begäran om ett registerutdrag ska således vara det är sista ledet i anställningsförfarandet.  Eventuellt kan någon få en anställning med förbehåll att det inte vid registerkontrollen framkommer något som visar att den enskilde är olämplig för den tilltänkta uppgiften.

Den arbetssökande ska endast behöva visa upp registerutdraget för den som ska besluta om vem som ska anställas. Uppdragstagare och praktikanter ska uppvisa registerutdraget för den inom verksamheten som beslutar att anlita eller ta emot någon som uppdragstagare eller praktikant.

Registerkontrollen bör således vara en del av lämplighetsprövning som äger rum i samband med rekrytering av personal.

 

Vem behöver inte lämna registerutdrag?

De som redan är anställda eller som redan fått ett uppdrag omfattas inte av lagen och behöver inte visa upp utdrag. De kan ju inte avstå från att söka tjänsten om de vet att det skulle framkomma något i registerkontrollen som de inte vill att arbetsgivaren/uppdragstagen ska få reda på. Regeringen har bedömt att det är ett alltför stort intrång i den personliga integriteten att kontrollera personer som redan är anställda.

Inte heller ska de som byter arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare, utan att byta tjänst, omfattas av lagen.

 

Det är frivilligt att begära registerutdrag

Enligt direktivet från EU åläggs inte medlemsstaterna att införa någon skyldighet för arbetsgivare/uppdragsgivare att begära in ett registerutdrag innan de anställer eller ger någon uppdrag eller erbjuder någon en praktiktjänstgöring. Medlemsstaterna får själva bestämma om det ska vara frivilligt eller inte.

Svenska regeringen har nu bestämt att det inte, enligt den nya lagen, ska vara krav på att registerutdrag ska ges in. Regeringen menar att det särskilt inom ideella verksamheter finns så många olika typer av uppdrag som löper på kortare och längre tid att det skulle i vissa fall anses som uppenbart obehövligt att begära in ett registerutdrag, och det skulle innebära en alldeles för stor administrativ börda för många arbetsgivare/uppdragsgivare.

Som ytterligare argument för frivilligheten pekar regeringen på att det dessutom inte kommer att inrättas någon myndighet som utövar tillsyn över samtliga arbetsgivare och uppdragsgivare som, enligt denna lag, får möjlighet att begära in registerutdrag. Således kommer det inte att finnas någon som skulle kunna kontrollera att en skyldighet att begära in registerutdrag efterlevs.

 

Får en arbetsgivare/uppdragsgivare anställa/ge uppdrag till någon som har är dömd för sexualbrott/barnpornografibrott ?

Enligt svensk arbetsrätt får arbetsgivaren anställa vem hen tycker är lämplig.  Det är arbetsgivaren som har ansvar för verksamheten och rekryteringen av personal. De finns idag inget förbud för en arbetsgivare eller en uppdragsgivare att anställa eller rekrytera en person som förekommer i belastningsregistret (detta gäller även för rekrytering till skola, förskola, hem för vård eller boende som tar emot barn).

Ett sådant förbud skulle strida mot arbetsgivarens fria anställningsrätt. Personer som förekommer i belastningsregistret kommer dock sannolikt inte att söka sådana arbeten och uppdrag, och arbetsgivare och uppdragsgivare kommer sannolikt att vara mycket försiktiga att anställa någon som är dömd för t ex sexualbrott.

 

Övergångsbestämmelser

Bestämmelsen om lagen om registerkontroll ska inte tillämpas på den som efter ikraftträdandet, dvs den 18 december 2013, erbjuds ett uppdrag inom ramen för en anställning som hen hade redan före ikraftträdandet. De personer man syftar på är framför allt de som är anställda av t ex bemanningsföretag. Anledningen till denna övergångsbestämmelse är att hänsyn måste tas till den personliga integriteten.