Nya preskriptionstider för sexualbrott mot barn – vad gäller?

Nya preskriptionstider för sexualbrott mot barn – vad gäller?

De nya bestämmelserna om preskriptionstider trädde ikraft nu den 1 maj. Denna lagändring är ett steg i rätt riktning för brottsoffrens status i rättssamhället. Vi har dock fått många frågor om vad som faktiskt gäller och hur denna lagändring kommer få betydelse för de som är utsatta för sexualbrott. Nedan följer ett klargörande om rättsläget och hur brottsoffrens ställning stärks

Inledningsvis ska det förtydligas vad preskription faktiskt innebär. När vi talar om preskription är det ofta frågan om åtalspreskription som är på tal. Med åtalspreskriptions innebär att domstolen inte får döma någon för ett brott om inte den misstänkte har häktats eller delgivits åtalet inom viss tid för brottet. Det är med andra ord en sluttid för när domstolen inte längre kan utdöma straff för brott. Utgångspunkten är att preskriptionstiden bestäms av brottets straffskala – ett brott med högre straffskala har en längre preskriptionstid.

Vad gäller vissa brott mot barn har preskriptionstiden räknats från när den utsatta fyller 18 år istället för när brottet begicks. Sådana var reglerna för de flesta av sexualbrotten mot barn. Skälen till denna särreglering är bland annat att skadorna från dessa typer av brott ofta är svåra och livslånga samt att det är vanligt att barn inte förmår eller klarar av att berätta om brotten förrän barnet blivit äldre varför dessa brott inte upptäcks förrän lång tid förflutit.

I de fall barn utsätts för grova övergrepp kan dock konsekvenserna kvarstå långt upp i åldern och det är inte ovanligt att övergreppen påverkar den utsatta resten av livet. Det förekommer därför att brotten har preskriberats när brottsoffret väl har bearbetat övergreppen tillräckligt för att ha förmåga att polisanmäla medverka vid en polisutredning. Lagstiftaren anser därför att det framstår som stötande att sådana brott inte kan lagföras på grund av preskriptionstiderna. Från ett brottsofferperspektiv är därför viktigt att få möjlighet till upprättelse även om det gått lång tid sedan brottet begicks. Detta är skälen för den nya lagändringen om slopad preskriptionstid för vissa sexualbrott som begås mot barn.

Den nya lagändringen har dock några begränsningar, vilka har föranlett många frågor som här ska klargöras.

Eftersom utgångspunkten är att endast de mest allvarliga brotten i samhället ska ha slopad preskriptionstid har dock lagstiftaren bedömt att endast de mest allvarliga brotten mot barn ska omfattas av den nya lagändringen. De brott som omfattas av de nya reglerna är därför våldtäkt som inte är mindre grovoch grov våldtäkt, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt 18 år, samt för våldtäkt mot barnoch grov våldtäkt mot barn. Brott såsom sexuellt utnyttjande av barn och sexuellt ofredande  mot någon som är under 18 år omfattas inte av bestämmelserna om slopad preskriptionstid. De brott som inte omfattas av lagändringen kommer alltså fortfarande ha en preskriptionstid som börjar löpa när brottsoffret fyller 18 år och med en bestämd sluttid.

Denna lagändring innebär således att den som utsätts för de mest allvarliga sexualbrotten under barndomen får en bättre möjlighet att bearbeta traumat innan en polisanmälan behöver göras för att inte riskera att preskriptionstiden börjar löpa.

För att omfattas av de nya bestämmelserna krävs också att brottet inte var preskriberat när lagändringen trädde ikraft. Med andra ord förutsätts att en först måste se till de gamla bestämmelserna om preskriptionstider för att avgöra huruvida preskriptionstiden löpt ut den 1 maj 2020 eller inte. För det fall preskriptionstiden intelöpt ut den dagen slopas preskriptionstiden framöver. För det fall preskriptionstiden redan har löpt ut den 1 maj 2020 enligt de äldre bestämmelserna kommer brottet inte omfattas av bestämmelserna om slopas preskriptionstid.

En ytterligare begränsning av bestämmelserna om slopad preskriptionstid är att de inte gäller i de fall den misstänkte var under 21 år när brottet begicks. I dessa fall, när en 20-årig begår en våldtäkt mot ett barn kommer en preskriptionstid börja löpa från när brottsoffret fyller 18 år.

Vi anser att denna lagändring är ett steg i rätt riktig för att stärka brottsoffrens ställning. Det är viktigt att barn som utsätts för allvarliga övergrepp ges tid att bearbeta övergreppen innan de ger sig in i en, ofta krävande, polisutredning för att få upprättelse.