Omhändertagna barn far illa

Omhändertagna barn far illa

Den 12 december 2021 rapporterade Dagens Nyheter om en fyraåring som utsatts för svält och misstänkt misshandel i sitt familjehem, där hon placerats genom socialtjänsten. Socialtjänsten hade inte besökt eller pratat med flickan på ett år när hennes situation kom socialtjänsten till känna efter att förskolepersonal gjort en orosanmälan under sommaren 2021. Förskolan anmälde oro efter att flickan kommit till förskolan haltandes, med ett blåmärke i ansiktet och spruckna blodkärl i ögat.

 

När flickan kom till Akademiska sjukhuset i Uppsala kunde det konstateras att hon hade flera skador, däribland en fraktur i handleden som gipsades. Flickan placerades omgående i ett nytt jourhem. När det nya jourhemmet för första gången gav henne mat blev hon snabbt allvarligt sjuk. Flickan fick åter åka till sjukhuset där hon diagnosticerades med refeeding syndrome – ett tillstånd som uppkommer om en person som varit utsatt för långvarig svält plötsligt får mat igen.

 

Flickan omhändertogs och placerades på jourhem första gången när hon var tre månader gammal och har under sitt fyraåriga liv tvingats bryta upp från sex olika jour- och familjehemsplaceringar. Flera av omplaceringarna berodde på brister eller missförhållanden i familjehemmen. När flickan var tre år omplacerades hon i det aktuella familjehemmet i Uppsala. En person med insyn i ärendet berättade för Dagens Nyheter att hen aldrig kommer att glömma när flickan sa ”det kommer gå bra” till sig själv när bilen stannade utanför det nya hemmet.

 

Åklagare har inlett förundersökning där familjehemsföräldrarna är misstänkta för synnerligen grov misshandel och misshandel, alternativt grovt vållande till kroppsskada.

 

Socialtjänsten anmälde sig själva till inspektionen för vård och omsorg efter att fyraåringens situation i familjehemmet kom dem till känna. I Lex Sarah-anmälan skrev den ansvarige enhetschefen att corona-pandemin har lett till riktlinjer om att dra ner på ”onödiga” besök i familjehemmen. Socialtjänsten hade inte besökt flickan på ett år, när hennes situation uppdagades. Det är uppenbart att socialtjänstens sätt att hantera corona-pandemin har lett till allvarliga brister i skyddet för jour- och familjehemsplacerade barn.

 

Om socialtjänsten får kännedom om att ett barn far illa måste den agera och i vissa fall sätta in särskilda insatser, med barnets bästa och barnets säkerhet som mål. Om barnets vårdnadshavare på ett allvarligt sätt brister i omsorgen eller om det finns missförhållanden så som våld eller missbruk i hemmet kan det leda till en placering utanför hemmet i jour- och familjehem.

 

Fyraåringens situation utgör ett av flera alarmerande exempel på samhällets bristande uppföljning av barn som placerats på jour- och familjehem. Förbiseenden, rutinbrister eller luckor i regelverken kan försätta barn i livsfarliga situationer. Ett annat exempel än fyraåringens är Esmeralda ”lilla hjärtat”, som påträffades död efter att det beslutats att hon skulle flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar efter att ha varit omhändertagen och placerad i ett och samma familjehem sedan nio dagars ålder.

 

En annan granskning, från SVT, visar att det saknas särskilda placeringar för unga flickor utsatta för hedersvåld och dödshot vilket i praktiken inneburit att dessa flickor i mycket stort behov av stöd placerats på låsta statliga ungdomshem.

 

Barn som omhändertas av socialtjänsten och placeras på institutioner eller i jour- eller familjehem är en av de mest sårbara grupperna vi kommer i kontakt med i vårt arbete. Det måste vara minimikrav att omhändertaganden sker på ett rättssäkert sätt, att det ställs mycket höga kvalitetskrav på jour- och familjehemmen och att samtliga insatser följs upp kontinuerligt och över tid. Samtidigt vet vi att det råder stor brist på jour- och familjehem samt ofta brist på resurser hos socialtjänsterna. Det är uppenbart att den nuvarande situationen kan innebära allvarliga risker för de barn som samhället försöker att skydda.

 

https://www.dn.se/sverige/dn-granskar-4-aring-utsatt-for-svalt-enligt-aklagare-socialtjansten-skyller-pa-pandemin/

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flickor-som-flyr-hedersvald-sparras-in-pa-sis-hem