Regeringen satsar på kunskapshöjning gällande våldsutsatta personer med skyddade personuppgifter

Regeringen satsar på kunskapshöjning gällande våldsutsatta personer med skyddade personuppgifter

Den 22 april 2021 gav regeringen i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att genomföra kunskapshöjande insatser om våldsutsatta personer som lever med skyddade personuppgifter, med fokus på kvinnor och barn. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om gällande lagstiftning och belysa livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter.

Vi på Advokatbyrå Rebecca Lagh ser uppdraget som ett viktigt erkännande av att kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter på grund av våldsutsatthet är en särskilt utsatt grupp.

En stor del av de klienter som vi kommer i kontakt med lever med skyddade personuppgifter i någon form. Många gånger är skyddade personuppgifter en absolut nödvändighet för att undkomma allvarligt våld. Vi vet att ett liv med skyddade personuppgifter på många olika sätt innebär stora begränsningar av individens frihet och en ständigt närvarande oro för att de skyddade uppgifterna ska avslöjas. Vi vet också att risken att de skyddade uppgifterna avslöjas är oacceptabelt hög.

Vi tycker att det är viktigt att personer i behov av skydd känner till vilka rättigheter de har och vilket stöd som finns, men minst lika viktigt att höja kunskapsnivån och säkerställa rutiner hos yrkesverksamma som hanterar skyddade personuppgifter. Tyvärr ser vi allt för ofta att skyddade uppgifter röjs av yrkesverksamma, många gånger på grund av förbiseende eller okunskap hos myndighetspersoner på tingsrätter, hos polisen, åklagaren eller socialtjänsten. När de skyddade uppgifterna röjs kan det i värsta fall leda till mycket stor fara för skyddspersonens liv. I varje fall leder det till en stor oro och utsatthet hos skyddspersonen och att skyddspersonen på nytt måste bryta upp från sin tillvaro och många gånger söka skydd på ny ort.

Vi hoppas att utredningen leder till att kunskapsnivån om hantering av skyddade personuppgifter höjs och att myndigheter och andra yrkesverksamma skapar rutiner för sekretesskydd som innebär att vi, och de kvinnor vi kommer i kontakt med, inte behöver oroa oss för att uppgifterna avslöjas på grund av okunskap eller slarv. Om uppdraget kan lyckas med detta innebär det ett mycket viktigt steg på vägen mot att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.