Tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige

Tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige

 

Tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som tidigare nämnts i bloggen, har ändringar som rör tvångsäktenskap gjorts äktenskapsbalken.

Möjligheten att erkänna tvångsäktenskap ska begränsas ytterligare.

Huvudregeln är att om ett äktenskap är giltigt i det land där det ingicks så ska äktenskapet också anses giltigt i Sverige. Enligt den tidigare lagen erkändes tvångsäktenskap om det fanns särskilda skäl. Enligt den nya lagen ska sådana äktenskap erkännas endast om det finns synnerliga skäl.

Fullmaktsäktenskap

I Sverige måste båda parter som vill gifta sig vara närvarade vid vigseln. I många länder kan dock människor ingå äktenskap genom att ge en fullmakt till någon person som kan närvara vid vigseln. Sådana fullmaktsäktenskap har tidigare erkänts i Sverige. Enligt den nya lagen ska fullmaktsäktenskap inte godkännas i Sverige om minst en av makarna vid tiden för vigseln hade anknytning till Sverige. Undantag ska kunna göras om det finns synnerliga skäl, dvs tydliga och mycket starka skäl för att erkänna ett sådant äktenskap. Exempel på fall då ett sådant äktenskap ska kunna godkännas är om parterna haft ett allvarligt och långvarigt förhållande och då båda två tillsammans, pga krig eller sjukdom eller liknande, inte kan närvara vid vigselakten. Det ska dock inte räcka med att båda makarna frivilligt har ingått fullmaktsäktenskap.