Barn överflyttas inte till USA efter sommarlov i Sverige

Barn överflyttas inte till USA efter sommarlov i Sverige

Mamman och den sex-årige pojken flyttade, med pappans godkännande, till USA. Efter att ha bott där mindre än tre månader åkte pojken tillbaka till Sverige för att ha sommarumgänge med sin pappa. Under sommaren beslutade dock pappan att behålla sonen i Sverige och mamman ansökte därför i domstol att barnet skulle överflyttas till henne i USA enligt Haag-konventionen.

Hovrätten fann att det avtal som föräldrarna hade upprättat när mamman flyttade till USA var otydligt och motstridigt och det framkom klart inte att föräldrarna hade varit överens om var sonen skulle bo. Hovrätten fann därför att man inte kunde ta någon hänsyn till avtalet. Vidare konstaterade hovrätten att pojken var både svensk och amerikansk medborgare och att han hade bott i Sverige hela sitt liv, förutom den korta tiden i USA men sin mamma. Hovrätten fann också att pojken var väl integrerad, både i socialt hänseende och i familjehänseende, i Sverige. Med hänsyn till dessa omständigheter ansåg hovrätten att pojken hade sin hemvist i Sverige och att han således inte skulle överflyttas till USA.