Barn överflyttas till USA efter 22 månader i Sverige

Barn överflyttas till USA efter 22 månader i Sverige

En mamma flyttade tillbaka till Sverige med sin tre barn i avsikt att bo här permanent. Fadern till barnen hävdade att mamman endast skulle åka till Sverige med barnen för en sommarvistelse och att hon kvarhållit barnen mot hans vilja. En domstol i USA beslutade att pappan skulle ha ensam vårdnad om barnen och att de skulle överföras till USA. Mamman uppgav inledningsvis att hon skulle återvända med barnen men ändrade sig och stannade kvar i Sverige. Tingsrätten ansåg att det förelåg en allvarlig risk att en överflyttning skulle riskera barnens själsliga hälsa efter 22 månader i Sverige. Hovrätten å andra sidan ansåg att barnen hade sin hemvist i USA och att mammans kvarhållande i Sverige stred mot den amerikanska domen. Hovrätten ansåg inte heller att det förelåg någon risk för barnens själsliga hälsa och beslutade att barnen skulle överflyttas till pappan. Mamman förelades att lämna över barnen vid vite av 30 000 kr och hon förpliktigades också att betala pappans samtliga rättegångskostnader.