Besöksförbud efter separation

Besöksförbud efter separation

Besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen syftar till att skydda den ene parten från oönskade besök av den andra parten under den uppslitande tid som kan följa efter en separation. Bestämmelserna om besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen skiljer sig från bestämmelserna i lagen om kontaktförbud.

Lagen om kontaktförbud

Enligt lagen om kontaktförbud kan kontaktförbud meddelas för en person om det finns risk för att personen i fråga kan komma att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet ska skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om personen i fråga redan har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. I många fall kan det vara svårt att få kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud, eftersom ett sådant förbud får meddelas endast om skälen för det väger tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den förbudet gäller mot.

Besöksförbud vid äktenskapsskillnad

Vad många inte känner till är att det, i mål där en make har begärt äktenskapsskillnad, även går att begära att tingsrätten ska besluta att makarna inte längre har rätt besöka varandra. Det går även att begära att tingsrätten ska besluta vem av makarna som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden fram till dess att bodelning har skett (kvarsittningsrätt). Ett beslut om besöksförbud i ett mål om äktenskapsskillnad kan ha stor betydelse för den som har ett behov av att fredas från motparten och känna sig trygg i sin bostad.

Besöksförbud när ett samboförhållande upphör

Även när parterna inte har varit gifta, utan istället sambo, går det att få ett beslut från domstolen om att parterna ska förbjudas att besöka varandra. Det krävs dock att en av parterna väcker talan om kvarsittningsrätt, dvs. kräver att tingsrätten ska besluta om vem av parterna som ska ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden fram till dess att bodelning sker. Om tingsrätten, i ett mål om kvarsittningsrätt, beslutar om besöksförbud så gäller besöksförbudet fram till dess att parternas bodelning är avslutad. Det finns ingen yttre gräns för hur lång tid en bodelning kan pågå. Som sambo måste man dock väcka talan om bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Vad krävs för ett beslut om besöksförbud vid separationen och vad händer om motparten bryter mot det

För kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud krävs att flera rekvisit är uppfyllda för att ett sådant beslut ska kunna meddelas. Ett besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen ska däremot som utgångspunkt meddelas om en av parterna har begär det. Det är alltså betydligt lättare att få ett beslut om besöksförbud enligt äktenskapsbalken och sambolagen än ett kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud. En annan skillnad mellan dessa två typ av förbud är att kontaktförbud enligt lagen om kontaktförbud riktar sig mot en av parterna, medan ett besöksförbud enligt äktenskapsbalken eller sambolagen förbjuder båda parterna att besöka varandra. Ett kontaktförbud kan däremot upphävas om den som kontaktförbudet avser skydda själv tar kontakt med den som meddelats kontaktförbudet. Detta eftersom kontaktförbudet då uppenbarligen inte behövs.

Överträdelse av dessa olika typer av förbud bedöms dock på samma sätt. Om ett besöksförbud enligt äktenskapsbalken eller sambolagen överträds betraktas det alltså som ett brott mot lagen om kontaktförbud. Den som bryter mot ett besöksförbud enligt äktenskapsbalken eller sambolagen kan, sedan en straffskärpning i januari 2022, dömas för överträdelse av kontaktförbud till fängelse i högst ett år.