Högsta domstolen uttalar sig om skälig kränkningsersättning

Högsta domstolen uttalar sig om skälig kränkningsersättning

I hovrätten dömdes en man för tre fall av sexuellt utnyttjande av minderårig och förpliktades att betala sammanlagt 60 000 kr i kränkningsersättning, 20 000 kr per brott, och 10 000 kr för sveda och värk till målsäganden. Mannen överklagade domen till Högsta domstolen som nu har uttalat att kränkningsersättning för upprepade brottsliga handlingar ska bestämmas efter en helhetsbedömning av den samlade kränkningen som den aktuella brottsligheten kan ha medfört och inte genom att lägga samman de schabloniserade beloppen avseende vart och ett av brotten. Högsta domstolen uttalade vidare att de tre brotten var av samma karaktär, varav två av dem begicks under en begränsad tidsperiod, och att de ägde rum under likartade förhållanden. Vid en sammantagen bedömning ansåg Högsta domstolen därför att skälig kränkningsersättning för den samlade brottsligheten inte kunde överstiga 50 000 kr.

Vi tycker att Högsta domstolens resonemang liknar det som domstolar tillämpar vid beräkning av straffvärdet, där flerfaldig brottslighet resulterar i en mängdrabatt för gärningsmannen. Att Högsta domstolen nu har bekräftat att ett liknande synsätt ska gälla även beträffande kränkningsersättning anser vi riskerar att urholka skadeståndets funktion som ett sätt att kompensera målsäganden för vad hen har utsatts för. Det tycker vi skulle innebära ett steg i fel riktning och vi följer därför rättsutvecklingen med spänning.