En skärpt sexualbrottslagstiftning

En skärpt sexualbrottslagstiftning

Sexualbrottslagen har ändrats många gånger. Senast år 2005 genomfördes stora förändringar av lagen och nu är det dags igen. Det är inga stora förändringar denna gång men förhoppningsvis kommer det att medföra att fler förövare kan dömas för sina brott. De nya ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2013. Jag kommer nedan att referera till den lag som gäller till och med 30 juni 2013 som den gamla lagen och den nya lagen som kommer att gälla från den 1 juli 2013 som den nya lagen.

De viktigaste förändringarna är följande:

1. Bestämmelsen om våldtäkt utvidgas (6 kap 1 § BrB)

Enligt den gamla lagen ska ”den dömas för våldtäkt om hen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning, tvingar en annan person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag”.

Enligt den nya lagen ska uttrycket ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt” ersättas med ”kränkningens allvar”. Anledningen till ändringen är att lagstiftaren vill markera att domstolen ska lägga större vikt på hur allvarlig kränkningen av brottet har varit och inte enbart bedöma hur den sexuella handlingen har varit.

Det ska alltid göras en objektiv bedömning av om en handling är kränkande eller inte. Det saknar således betydelse om hur kränkande den utsatta/e själv har upplevt handlingen.

Några exempel på vilken typ av omständigheter som påverkar bedömningen av hur kränkande en handling ska uppfattas är hur lång tid den sexuella handlingen varade, om det gjorde ont, om det uppkom sår eller annan skada, om handlingen hade förödmjukande eller förnedrande inslag.

Som sexuella handlingar avses, i den nya lagen liksom i den gamla, förutom vaginala samlag också anala och orala samlag liksom även att föra in föremål, fingrar eller knytnäve i en kvinnas underliv, eller fingrar eller föremål i någons anus. I förarbetet till den nya lagen skrivs uttryckligen att i begreppet ”orala våldtäkter” ska även omfatta sådana övergrepp där någon med sin tunga berör en kvinnas underliv och att ett sådant övergrepp kan uppfattas, ur kränkningssynpunkt, lika allvarligt som ett påtvingat samlag.

Lagstiftaren påpekar att den typ av sexuella handlingar som innebär att någon onanerar på brottsoffret eller tvingar någon att onanera åt gärningsmannen, fortsättningsvis liksom tidigare, generellt ur kränkningshänseende inte ska betraktas som jämförligt med samlag och därmed inte som våldtäkt (det kan dock rubriceras som ett annat sexualbrott).

Lagstiftaren påpekar dock att för att fastställa graden av kränkning måste alla relevanta omständigheter bedömas i varje enskilt fall.

Enligt den gamla lagen kan någon också dömas för våldtäkt om ”hen med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, genom att otillbörligen utnyttja att personen pga medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i hjälplöst tillstånd”.

Den nya lagen ersätter uttrycket ”befinner sig i hjälplöst tillstånd” med ”en särskilt utsatt situation”. Med en sådan särskilt utsatt situation menar man att brottsoffret generellt ska ha befunnit sig i en sådan situation då hen haft begränsad möjlighet att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp. Det nya uttrycket medför således att brottsoffret numera inte helt behöver sakna förmåga att göra motstånd

eller kontrollera sitt handlande (enligt den gamla lagen krävdes t ex att offret var så berusat att hen helt saknade förmåga att uppfatta och avvärja övergreppet).

För att bedöma om någon befinner sig i en särskilt utsatt situation ska en samlad bedömning av alla omständigheter i varje enskilt fall göras.

I förarbetena till den nya lagen ges några exempel på fall då någon skulle kunna dömas för våldtäkt enligt den nya lagen men som inte skulle ha dömts enligt den gamla lagen tack vare den nya ändringen ”särskild utsatt situation”.

Det ena exemplet är fall då en gärningsman kryper ner i sängen hos en kvinna/man som sover/halvsover och gärningsmannen ger sken av att vara någon annan som kvinnan/mannen inte skulle ha något emot att ha en sexuell relation med och utsätter kvinnan/mannen för en sexuell handling (sk vilseledandefall).

Ett annat exempel som förarbetet nämner är då gärningsmannen erbjuder någon massage och sen överrumplar henom med en sexuell handling (sk överrumplingsfall).

Som ovan nämnts ska en person dömas för våldtäkt om ”hen med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, genom att otillbörligen utnyttja att personen pga medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i hjälplöst tillstånd”.

Förutom att man i den nya lagen ändrar uttrycket ”befinner sig i hjälplöst tillstånd” till en ”särskild utsatt situation” kompletterar man uppräkningen av tillfällen då någon kan dömas för våldtäkt för att otillbörligen ha utnyttjat att personen pga medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning” med ”allvarlig rädsla”.

Om en rädsla varit allvarlig ska bedömas objektivt utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Rädslan måste framstå som konkret och befogad och av ”kvalificerat slag” för att beaktas.  Som exempel kan nämnas när gärningsmannen plötsligt låser dörren och förändrar karaktär och brottsoffret pga gärningsmannens beteende blir paralyserad av skräck och som strategi för att inte utsättas för våld, eller för överleva, förhåller sig helt passiv under övergreppet (tillstånd av frozen fright).

2. Bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas (6 kap 4 § BrB)

Precis som i våldtäktsparagrafen ovan (mot vuxen) ändras också uttrycket ”kränkningens art och omständigheter i övrigt” mot ”kränkningens allvar” i paragrafen om våldtäkt mot barn. Anledningen till ändringen är densamma som angivits ovan. Dock har lagstiftaren förtydligat att en utgångspunkt när det gäller barn, generellt sett, är att barn anses som mer utsatta än vuxna och att det alltid är en kränkning att utsätta ett barn under 15 år för sexuell handling.

3. Bestämmelsen om grovt sexuellt övergrepp mot barn utvidgas (6 § 2 st BrB)

Uppräkningen av omständigheter som man särskilt ska ta hänsyn till när man bestämmer om ett brott ska vara grovt utvidgas i den nya lagen. Den nya lagen kommer således att innebära att fler brott kommer att bedömas som grova.

Enligt den gamla lagen ska som försvårande omständighet beaktas om ”en eller fler har förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet, eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet.

Enligt den nya lagen ska det, förutom de omständigheter som nämndes ovan, anses som försvårande omständighet om gärningsmannen är närstående till barnet. Med närstående menas föräldrar, fosterföräldrar eller sambor till dessa, mor-och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder.

Det ska också anses som försvårande omständighet om någon på annat sätt utnyttjar sin ställning eller missbrukar särskilt förtroende t ex när vänner till familjen, skol-och förskolepersonal, barnvakter och idrottsledare förgriper sig på barn.

Även enligt det nya lagen ska barnets låga ålder anses försvårande, ju yngre barnet är desto mer försvårande ska det anses.

Uttrycket i den gamla lagen ”om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet” ändras till ”med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars inneburit hänsynslöst utnyttjande av barnet”. Vad lagstiftaren bl a syftar till är om gärningsmannen har använt våld eller hotat barnet.

Lagstiftaren betonar att det ska göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Fokus ska ligga på barnet.

Enligt den nya lagen ska straffminimum höjas från fängelse lägst sex månader till fängelse lägst ett år.

4. Preskriptionstiden för Utnyttjande av barn för sexuell posering förlängs (35 kap 4 §)

Preskriptionstiden för brottet ”utnyttjande av barn för sexuell posering” förlängs så att preskriptionstiden börjar löpa från den dagen då barnet fyller 18 år, dvs samma princip som för alla de andra sexualbrotten mot barn.