Fd sambo måste fortsätta att betala hälften av boendekostnaden

Fd sambo måste fortsätta att betala hälften av boendekostnaden

Två sambor separerade och kvinnan flyttade ut ur den gemensamt ägda bostadsrätten. Mannen stämde kvinnan och yrkade att hon skulle betala sin del av boendekostnaderna (ränta på lån som parterna var gemensamt betalningsansvariga för, samt månadsavgiften för bostadsrätten).

Kvinnan invände att hon i sin tur hade rätt att kräva nyttjanderättsersättning av mannen eftersom han ensam bodde kvar i den gemensamt ägda bostadsrätten. Hon hävdade också att han skulle göra en obehörig vinst om hon skulle betala för hans boendekostnader.

Tingsrätten fann att kvinnan inte hade rätt att få nyttjanderättsersättning eftersom hon inte varit ”rättsligt exkluderad” från att använda bostaden, dvs det fanns inte något beslut om kvarsittanderätt från en domstol. Eventuellt hade ett avtal mellan parterna medfört att kvinnan skulle ha haft rätt till nyttjanderättsersättning men den frågan har aldrig avgjorts i domstol och det är därför oklart vad som gäller. Då det inte fanns något sådant avtal mellan parterna kunde tingsrätten inte pröva den frågan. Vad gäller den obehöriga vinsten anförde tingsrätten att mannen hade rätt att nyttja bostadsrätten och att det därför inte var fråga om någon obehörig vinst.

Hovrätten kompletterade tingsrättens domskäl och anförde att om mannen hade tvingat kvinnan att lämna bostadsrätten hade han kunnat bli skyldig att utge nyttjanderättsersättning. Det fanns dock inget i det nu aktuella fallet som visade att kvinnan inte frivilligt hade flyttat från bostaden eller att mannen hade förhindrat henne att bo kvar. Hovrätten fastställde tingsrättens dom och Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd.