Jämkning av bodelning – kvinnan får undanta hälften av sitt giftorättsgods

Jämkning av bodelning – kvinnan får undanta hälften av sitt giftorättsgods

En man och en kvinna separerade efter 11 år äktenskap. Innan de gifte sig skrev de ett äktenskapsförord genom vilket allt som parterna ägde och medförde in i äktenskapet samt allt som de förvärvade genom arv eller gåva under äktenskapet skulle vara enskild egendom. När parterna gifte sig hade mannen mångmiljonförmögenheter och kvinnan hade endast skulder. Under äktenskapet förvärvade makarna bl a två fastigheter som de stod som ägare till båda två, trots att mannen betalade båda fastigheterna. Vid skilsmässan uppgick mannens förmögenhet till drygt 15 miljoner kr. Hela förmögenheten var hans enskilda egendom. Kvinnan hade endast giftorättsgods och hennes förmögenhet uppgick till drygt 3 miljoner kr. Eftersom det bara är giftorättsgods som delas mellan parterna i en bodelning skulle det för kvinnans del innebära att hon skulle vara tvungen att ge mannen hälften av sin förmögenhet,dvs 1 500 000 kr.

Kvinnan vände sig till domstol och yrkade att jämkning av bodelningen (skevdelning).

Domstolen konstaterade att vid en skevdelning enligt 12 kap. 1 § Äktenskapsbalk en ska hänsyn tas till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Således ska en helhetsbedömning göras. Vid en sådan bedömning av parternas ekonomi ska hänsyn tas även till sådana tillgångar som inte ingår i bodelningen, dvs enskild egendom. Särskilt ska då hänsyn tas till om den ekonomiskt svagare parten i väsentlig grad har bidragit till att öka värdet av den andra makens enskilda egendom. Kvinnan hade under större delen av äktenskapet varit hemma och tagit hand om familjen och att det därför var troligt att hon genom sin vård för hemmet och den utbildning i inredning som hon genomgått hade bidragit till att öka värdet på de fastigheter som parterna ägde.

Hovrätten konstaterade att en fullständig jämkning av giftorättsgodset skulle riskera att göra äktenskapsförordet helt överflödigt och beröva parterna deras avtalsfrihet i detta hänseende.

Hovrätten gjorde en sammantagen bedömning där man tog hänsyn till äktenskapets längd, att kvinnan genom sin insats hade förkovrat mannens enskilda egendom, att mannen endast hade enskild egendom och att storleken på hans förmögenhet vida översteg kvinnans och fann att det fanns skäl att skevdela på så sätt att kvinnan fick undanta hälften från sitt giftorättsgods från bodelningen och således endast dela hälften av sitt giftorättsgods med mannen.