Kopia på testamente giltigt

Kopia på testamente giltigt

En man hade skrivit ett testamente i vilket han testamenterade väldigt mycket pengar till döttrarna till den kvinna som han hade haft ett långvarigt förhållande med. Han hade haft ett mycket gott förhållande med döttrarna och betraktade dem som sina styvdöttrar.

Efter hans död återfanns bara en kopia på testamentet. Mannens legala arvingar, bl a hans bror, stämde döttrarna och yrkade att testamentet skulle ogiltigförklaras. De legala arvingarna uppvisade ett handskrivet dokument genom vilket den avlidne mannen, enligt de legala arvingarnas åsikt, skulle ha gett uttryck för att han ville att hans bror skulle ärva honom.

Hovrätten konstaterade att de legala arvingarna måste bevisa att det handskrivna dokumentet var äkta och de hade inte åberopat någon utredning för att styrka äktheten.

Döttrarna hade däremot styrkt att den gamle mannen led av demens och att han hade skrivsvårigheter vid den tiden då det handskrivna dokumentet skulle ha kommit till. Hovrätten fann därför att det handskrivna dokumentet inte kunde tillmätas någon betydelse.

Hovrätten fann vidare att döttrarna hade gjort sannolikt att den gamle mannen inte hade förstört testamentet utan att han förmodligen hade råkat slänga testamentet av misstag, eftersom han, pga sin demens, ofta hade blandat ihop viktiga papper med skräp. Hovrätten konstaterade vidare att då mannen hade haft ett mycket gott förhållande till döttrarna var mycket troligt att han hade velat att de skulle ärva honom och att testamentet därför inte hade förstörts/försvunnit med hans vilja. Hovrätten ogillade därför de legala arvingarnas talan och fastslog att döttrarna skulle ärva enligt testamentet.