Kvinnor döms för mutbrott för att vårdtagare testamenterat pengar

Kvinnor döms för mutbrott för att vårdtagare testamenterat pengar

I ett fall hade en undersköterska mycket god kontakt med en patient på ett äldreboende. Undersköterskans styvbarn lärde känna patienten och de kom ofta på besök. Patienten som tyckte om styvbarnen skrev, med hjälp av sin gode man, ett testamente och styvbarnen fick sedermera ärva patienten.

Domstolen fann att undersköterskan inte hade berättat för barnen att det var olämpligt att ta emot pengarna och att hon inte hade ingripit och stoppat utbetalningen till barnen. Domstolen fann därför att hon ”otillbörligt tagit emot ersättning för annans räkning” och dömde henne därför för mutbrott. Eftersom hon hade blivit av med sitt arbete pga mutbrottet fann domstolen att påföljden kunde mildras till 30 dagsböter samt att hon förelades att betala tillbaka det testamenterade beloppet om 90 000 kr.

I det andra fallet hade en kvinna blivit mycket god vän med en man som hon utförde hemtjänstarbete hos. Kvinnan hade också varit mannens gode man. När han avled ärvde kvinnan ca 450 000 kr av mannen.

Domstolen fann att kvinnans och mannens vänskapsrelation hade uppstått när hon träffade honom å tjänstens vägnar och att deras vänskap endast hade varat under ganska kort tid. Dessutom konstaterade domstolen att de inte skulle ha lärt känna varandra om kvinnan inte hade utfört hemtjänst hos honom. Domstolen ansåg att testamentet utgjorde ”belöning för tjänsteutövning” och dömde henne därför för mutbrott till villkorlig dom.