Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott

Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott

Det är välbelagt att det innebär en risk för barns psykiska hälsa att tvingas se eller höra våld i hemmet. Vi vet att det är lika skadligt för barns utveckling och hälsa att bevittna våld i sin hemmiljö som att utsättas för direkt våld. Barnet känner ofta skuld för våldet och för att inte kunna ingripa och skydda den närstående som utsätts för våld.

Det finns i dagsläget inget straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld mellan närstående. Barn som bevittnat våld faller därför ofta mellan stolarna. Under 2021 förväntas lagförslaget om ett nytt barnfridsbrott att gå igenom och därmed stärka skyddet för den utsatta grupp av barn som bevittnar våld i hemmet. Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående ska dömas för barnfridsbrott under förutsättning att a) gärningen bevittnas av ett barn och b) gärningen är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit till någon av dessa personer. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år och fyra år för grovt brott.

Vår förhoppning är att det förstärkta skyddet för dessa utsatta barn även kommer att medföra att våldet synliggörs i tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barns rätt till ett liv fritt från våld ska vara en grundläggande rättighet. Det är dock en rättighet som många gånger får stå tillbaka för barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Vad som många gånger missas är att det i lagtexten står att barn har behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. När en förälder skadar sitt barn genom direkt och/eller indirekt våld är det inte fråga och någon nära eller god kontakt. Någon bedömning kring huruvida kontakten är god eller inte syns dock aldrig till i den individuella bedömningen i frågan om vad som är barnens bästa i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Vi är hoppfulla och välkomnar detta lagförslag.