Mamman måste lära sig att hantera sin oro inför umgänget menar hovrätten

Mamman måste lära sig att hantera sin oro inför umgänget menar hovrätten

Tingsrätten bedömde att föräldrarna till två barn befann sig i en ”högkonfliktssituation” delvis pga att pappan var dömd för hot mamman och även för att han hade för bort barnen efter ett umgängestillfälle. Båda föräldrarna bedömdes dock vara lämpliga, goda och omsorgsfulla föräldrar. Då barnen hade bott med sin mamma i två år ansåg tingsrätten att det var förenat med barnens bästa att hon fick ensam vårdnad om dem och att pappan fick visst umgänge med umgängesstöd.

Mamman överklagade till hovrätten och yrkade att det fastställda umgänget skulle inskränkas. Hovrätten fann dock att umgänget skulle utökas och ske utan umgängesstöd från och med höstlovet 2013. Kvinnan hade framfört farhågor om att det fanns risk att mannen skulle föra bort barnen till sitt hemland. Hovrätten fann att den risken var ”försumbar”. Visserligen uttalade sig pappan mycket kritisk mot det svenska samhället, sociala myndigheter och rättsvårdande instanser på sin blogg och dessutom hade han köpt fastigheter till barnen i sitt hemland och även uppgett att han skulle starta en vårdnadsprocess mot mamman där. Dessa omständigheter vägdes dock mot att pappan hade bott i Sverige sedan 1997, han väntade barn med en ny svensk sambo och han drev ett företag med 40-talet anställda och hovrätten fann det därför inte troligt att pappan skulle föra bort barnen. Hovrätten ansåg dock, liksom tingsrätten, att mamman skulle ha fortsatt ensam vårdnad.

Hovrätten avslutade sin dom genom att ge en reprimand till båda föräldrarna: pappan måste sluta att smutskasta mamman och sluta bloggga på det sätt han gjorde eftersom ”bloggandet skadar barnens tillit till både honom och samhället mer än det gör nytta”. Mamman, å sin sida, måste ”uppmuntra barnen att träffa sin pappa” och hon måste ”lära sig att hantera sin oro inför umgänget”.