Mer om den statliga hedersbrottsutredningen

Mer om den statliga hedersbrottsutredningen

Den 1 juli 2020 infördes (o)hedersrelaterad brottslighet in som en explicit straffskärpningsgrund och tre månader senare presenteras den statliga utredningen som har kommit att kallas för hedersbrottsutredningen.

Den föreslår att en helt ny brottsrubricering införs i brottsbalken med namn ”hedersbrott”. Det nya hedersbrottet har i mångt och mycket samma typ av rekvisit som fridsbrotten, dvs begår förövaren ett antal brott mot en person så döms förövaren inte för de separata brotten utan istället döms förövaren för ”hedersbrott”. De största skillnaderna mellan fridskränkningsbrotten och hedersbrott är att det inte krävs att man ska vara närstående för att förövaren ska kunna dömas för hedersbrott och att förövaren ha begått brotten i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Utredningen tydliggör vidare att redan befintliga brottstyper kan tillämpas när förövaren utövar (o)hedersrelaterat förtyck. Exempelvis kan tvång att täcka håret eller att förbjuda någon att delta på skolans gymnastiklektion utgöra brottet olaga tvång. Hedersbrottsutredningen föreslår vidare att straffskalan ska vara fängelse i minst nio månader och högst sex år. Utredningen föreslår att hedersbrottet ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Vi ser denna utveckling som stora kliv på vägen att synliggöra en oerhört utsatt grupp i vårt samhälle och som ett nytt verktyg för oss att ges möjlighet att hjälpa våra klienter i kampen mot ett liv fritt från våld.