Nytt skydd för barn som utsätts för barnäktenskap

Nytt skydd för barn som utsätts för barnäktenskap

Varje år utsätts många barn i Sverige för barnäktenskap. I svensk rätt har det länge funnits ett utrymme för att rättsligt erkänna dessa barnäktenskap i Sverige. Det utrymmet innebär att barn kan utsättas för tvångsäktenskap utanför Sverige där äktenskapen sedan erkänns som giltiga i Sverige. Även om möjligheten att erkänna barnäktenskap begränsades år 2004 och år 2014 finns det fortfarande luckor kvar som medför att förekomsten av barnäktenskap inte har minskat.

Den 21 november 2018 beslutade dock riksdagen om en lagändring gällande erkännande av barnäktenskap. Lagändringen innebär att det den 1 januari 2019 ska införas ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Förbudet ska gälla oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks och hur gamla de är när frågan om äktenskapets giltighet prövas. Det ska aldrig göras ett undantag från förbudet om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen.

Riksdagens beslut är ur ett barnperspektiv mycket välkommet. Syftet med lagändringen är att alla barn i fortsättningen får vara just barn – ett steg i rätt riktning!