Ökad utsatthet för våld i nära relation under coronapandemin

Ökad utsatthet för våld i nära relation under coronapandemin

Under hösten 2020 har en ”andra våg” av coronapandemin drabbat Sverige och smittspridningen är fortsatt hög i hela landet. Vi följer med stor oro hur den fortsatt stora smittspridningen leder till allt striktare råd om social distansering. De strikta råden om att undvika kontakter utanför det egna hushållet innebär en isolering i de egna hemmen, vilket i sin tur innebär en ökad utsatthet för våld i nära relation. Coronapandemin har därtill fört med sig en ökad arbetslöshet och ett stort antal permitteringar, vilket även det leder till en ökad isolering i hemmen. De ekonomiska konsekvenserna som följer av coronapandemin kan även på andra sätt bidra till en ökad utsatthet för våld i nära relation, då kopplingen mellan ekonomi och våld är stark och då ekonomisk självständighet ökar möjligheten att komma ur en våldsam relation.

Isoleringen innebär att den som lever med våld i nära relation kan komma att vara avskuren från såväl sociala kontakter som kontakter med myndigheter och organisationer som kan erbjuda stöd och hjälp. Kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige har under pandemin rapporterat om ett visst ökat tryck på sina stödlinjer och andra stödinsatser. Samtidigt visar erfarenheten att många utsatta söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet, till exempel efter semestrar och högtider. Konsekvenser av ökat våld under coronapandemin kommer alltså sannolikt att behöva hanteras för en lång tid framöver och samhället måste förbereda sig för att trycket på hjälp- och stödinsatser kommer att öka när krisen lättar och isoleringen bryts.

Även om det ännu inte finns någon tydlig statistik gällande omfattningen av det ökade våldet i coronapandemins spår föreligger redan idag rapporter världen över som ger en indikation på situationens allvar. Under en vecka lång lock down i Frankrike ökade anmälningarna av våld i nära relation med 32 %, jämfört med motsvarande period föregående år. Under en tre veckor lång lock down i Litauen ökade anmälningarna om våld i nära relation med 20 %. Under en lock down i Storbritannien mellan den 23 mars och 12 april 2020 dödades 16 personer genom våld i nära relation, vilket innebär en tredubbling av antalet fall i landet jämfört med statistik från samma period under de föregående tio åren.

UN Women (FN:s enhet för kvinnors rättigheter och egenmakt) rapporterar att sedan coronapandemins utbrott har alla typer av våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relation, ökat. Isoleringen innebär en möjlighet för en våldsverkare i nära relation att utöva mer makt och kontroll, samtidigt som möjligheten att söka hjälp när man är utsatt för våld i nära relation minskar vid isolering i hemmet, konstaterar UN Women som benämner det stora problemet med ökat våld mot kvinnor under pandemin som ”the Shadow Pandemic” (Skuggpandemin).

Vi vet att det finns många kvinnor och barn som far väldigt illa under isoleringen. Alla kan göra något för att verka för att bryta den farliga isoleringen. Ett sätt att ta sitt ansvar är att hålla regelbunden kontakt med vänner, släktingar, arbetskamrater och grannar för att visa att man finns där även om man inte kan träffas fysiskt. Det är viktigt att i tider som dessa vara särskilt uppmärksam på tecken på våld och att ställa frågor om man uppfattar att något inte står rätt till.