Spridning av nakenbilder och olaga integritetsintrång

Spridning av nakenbilder och olaga integritetsintrång

Att nakenbilder används för att kränka andra personer blir alltmer vanligt men möjligheten att kunna straffa förövarna har länge varit begränsad. Spridning av nakenbilder har tidigare nästintill regelmässigt bedömts som förtal. För att en sådan spridning ska utgöra ett förtal kräver dock att bilden kan anses förmedla någon annan uppgift om brottsoffret än just nakenheten. Det krävs alltså att det genom bilden går att utläsa en ”nedsättande uppgift” om brottsoffret, t.ex. att personen samtyckte till filmning av samlag samt en efterföljande spridning. Sedan den 1 januari 2018 finns det dock en ny möjlighet till straffrättsligt skydd vid olovlig spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter genom den nya bestämmelsen ”olaga integritetsintrång”.

Så vad skiljer sig mellan olaga integritetsintrång och förtal? Jo att du som brottsoffer genom bestämmelsen om olaga integritetsintrång erhåller ett straffrättsligt skydd vid en spridning av nakenbilder på grund av att de är just nakna, så länge en sådan spridning typiskt sett medför allvarlig skada. I bestämmelsen uppställs alltså inte något krav på att det måste förmedlas en uppgift som kan vara nedsättande. Fler olovliga spridningar av nakenbilder har därför kunnat medföra straffansvar under det senaste året, vilket har stärkt det straffrättsliga integritetsskyddet för brottsoffren.

Även om bestämmelsen medför positiva förändringar och innebär ett starkare skydd är den ändå inte heltäckande. Bestämmelsen uppställer vissa krav som begränsar möjligheten att straffa förövare. För att bilden ska anses vara spridd måste den tillgängliggöras för fler än ett fåtal personer, vilket praxis har fastslagit bör vara uppemot tio personer. Denna begränsning innebär att vissa integritetskränkande spridningar av nakenbilder ändå har behövts falla tillbaka på förtalsbestämmelsen som inte uppställer samma krav på spridning.

Trots begränsningen i den nya straffbestämmelsen har det helt klart medfört en positiv utveckling i det straffrättsliga integritetsskyddet.

Med detta önskar vi alla ett gott nytt år!