Utvidgning av brottet ”Egenmäktighet med barn”

Utvidgning av brottet ”Egenmäktighet med barn”

Den 1 juli 2014 kommer brottet ”egenmäktighet med barn” att ändras. Ändringen består endast i ett tillägg till den nu gällande lagen. Tillägget kommer sannolikt inte att få någon större betydelse för kvinnor som tillsammans med sina barn flyr och tar sin tillflykt till kvinnojourer.

Lagen som gäller till och med 30 juni 2014

Enligt lagen som gäller till och med 30 juni 2014 kan någon dömas för egenmäktighet med barn:

1. om den, som inte har ensam vårdnad eller gemensam vårdnad om ett barn, obehörigen, utan lov, skiljer barnet från vårdnadshavaren. Att ”skilja barnet” betyder här att föra bort barnet eller att kvarhålla/undanhålla barnet.

2. om den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år, utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Att ”skilja barnet” betyder här bara att föra bort barnet. Det är således inte straffbart för en förälder som har gemensam vårdnad att kvarhålla/undanhålla ett barn under femton år från den andra föräldern.

Lagen som gäller från och med 1 juli 2014

Det är just den nu nämnda skillnaden mellan punkterna 1 och 2 som man nu ändrar i den nya lagen. Innebörden i uttrycket ”att skilja barnet” i punkten 2 kommer således att få samma betydelse som punkten 1, dvs:

den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år, som utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet (för bort, kvarhåller/undanhåller) från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn.

Kommentarer som gäller både den gamla och den nya lagen

Kvarhållande och undanhållande

Exempel på fall då ett barn kvarhålls är då en umgängesförälder, som har rätt att ha umgänge med barnet, inte lämnar tillbaka barnet på överenskommen tid efter ett umgängestillfälle. Ofta handlar det om en förälder som med vårdnadshavarens tillstånd åker på semester till sitt hemland och sedan inte kommer tillbaka med barnen (kvarhållande).

Exempel på fall då ett barn undanhålls är när en förälder, som är övertygad om att den andre föräldern utsätter barnet för våld eller övergrepp, och som har förlorat vårdnaden om barnet, flyr till okänd ort med barnet för att skydda barnet från förövaren.

Beaktansvärda skäl

Enligt punkten 2 kan en förälder som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år inte straffas om hen skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren om det finns beaktansvärda skäl för att skilja barnet från vårdnadshavaren.

Exempel på beaktansvärda skäl är om t ex en kvinna tar med sitt barn och flyr till en kvinnojour för att hon och/eller barnet blir utsatt för våld och övergrepp av den andra föräldern. Det innebär dock inte att kvinnan kan skilja, kvarhålla/undanhålla barnet hur länge som helst. Brotten bör polisanmälas och en domstol bör pröva vårdnadsfrågan och om barnen ska ha umgängesrätt med fadern.

Under hur lång tid ska barnet vara skilt från den andra föräldern?

För att någon ska straffas för egenmäktighet med barn, måste barnet ha skilts eller kvarhållits/undanhållits under en längre tid. Vad som kan anses som en längre tid får avgöras från fall till fall. Gärningsmannens avsikt med sitt agerande bör vara att barnet varaktigt ska vara skilt från den andra föräldern, hållas oåtkomligt på annan ort, utomlands eller annars hållas dolt.

När ska lagen inte användas?

Detta brott syftar inte till att skydda umgängesrätten, eller om en vårdnadshavare flyttar med barnet. Lagen ska således inte vara tillämpligt om en förälder är försenad att överlämna eller återlämna ett barn eller om barnet vid vissa tillfällen inte lämnas alls för umgänge eller boende. Lagen om egenmäktighet med barn ska tillämpas restriktivt.

Det är inte, varken enligt den nuvarande lagen eller den nya lagen, straffbart för den som har ensam vårdnad om ett barn att skilja barnet från den andra föräldern, att kvarhålla/undanhålla eller på annat sätt motverka barnets umgänge med den andra föräldern. En förälder som har ensam vårdnad om ett barn kan alltså inte dömas för egenmäktighet med barn om hen skiljer, undanhåller/kvarhåller barnet från den andra föräldern.

Risk med att skilja, undanhålla/kvarhålla barnet utan grund

Den förälder som inte får träffa sitt barn, kan dock, om det inte finns umgänge fastställt, vända sig till familjerätten eller domstolen och begära att få umgänge med barnet.

Den som har umgänge fastställt men som inte får utöva sin umgängesrätt kan begära verkställighet av avtal/ beslut/dom.

Den som skiljer, kvarhåller/undanhåller barnet från den andra föräldern utan grund riskerar att förlora vårdnaden om barnet även om hen inte kan bli dömd för egenmäktighet med barn. Även om den förälder som skiljer barnet från den andra föräldern gör det för att hen anser att det finns grund för att inte låta den andra föräldern träffa barnet är det inte alltid som domstolarna delar den inställningen. Grunden för att skilja ett barn från den andra föräldern måste alltid vara sakligt och ofta krävs att det finns en dom som styrker misshandel eller övergrepp. Det är många föräldrar som har blivit dömda för egenmäktighet med barn därför att de har varit övertygade om att barnet har utsatts för våld och övergrepp av den andra föräldern men inte kunnat bevisa att våld och övergrepp har ägt rum.

Straff

Straffet för egenmäktighet med barn är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för grov egenmäktighet med barn är fängelse lägst sex månader och högst fyra år.