Väntade för länge med att begära bodelning

Väntade för länge med att begära bodelning

En kvinna vände sig till domstol för att få en bodelning till stånd 16 år efter skilsmässan. Hon hävdade att anledningen till att hon väntat så länge med att påkalla bodelning var att hon hade mått psykiskt dåligt. Domstolen kunde dock inte finna att hon hade varit sjukskriven eller frånvarande från sitt arbete pga att hon mått psykiskt dåligt och domstolen fann inte heller att hon gett någon godtagbar förklaring till att hon dröjt så länge och man fann således att hennes rätt till bodelning hade gått förlorad.

Domstolen pekade också på att det inte finns någon frist inom vilken bodelning i anledning av äktenskapsskillnad måste påkallas, men att rätten till bodelning kan bortfalla när någon väntar alltför länge och därmed får anses ha eftergivit sin rätt och nöjt sig med den fördelning som faktiskt skett.

I ett tidigare rättsfall från Högsta domstolen hade domstolen dömt på så sätt att ett yrkande om bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad inte ansågs kunna bifallas. Högsta domstolen uttalade i denna dom att rätten att påkalla bodelning kunde bibehållas i tio år.

När det gäller bodelning i anledning av upphörande av samboförhållande finns en lagstadgad frist om ett år. Om en sambo missar den fristen kan hen inte längre påkalla bodelning.