Nytt brott: Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Nytt brott: Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Detta brott, liksom tvångsäktenskap, infördes i brottsbalken tack vare Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, som undertecknades av Sverige den 11 maj 2011.

Brottet innebär att den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än där hen bor, i syfte att genom olaga tvång eller utnyttjande av dennas utsatta belägenhet, förmå hen att ingå äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse, ska dömas för vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Med uttrycket ”genom vilseledande förmå någon att resa till en annan stat än där hen bor” menar man att någon lurar den tilltänkta bruden/brudgummen, antingen genom direkta lögner eller missvisande budskap, genom att säga t ex att de bara ska åka på semester eller hälsa på någon sjuk släkting och därigenom får personen att åka med på resan.

För att bli dömd för detta brott ska det således räcka med mildare påtryckningar än vad som behövs för att bli dömd för olaga tvång. Det ska räcka med att utnyttja någons utsatta belägenhet, till exempel att utnyttja att den tilltänkta bruden/brudgummen lever under svåra ekonomiska förhållanden, befinner sig i vanmakt, lever i flyktingskap, lider av funktionsnedsättning eller är beroende av droger. Det ska också räcka med att en förälder t ex hotar med att begå självmord om inte barnet går med på att gifta sig med en av föräldern utsett person eller om föräldern hotar med ökad kontroll eller isolering om hen inte går med på att bli gift. Ett annat exempel är om den tilltänkta bruden/brudgummen efter att ha anlänt till det andra landet kanske inte har tillgång till sitt pass eller pengar för att kunna ta sig därifrån eller inte ens möjlighet att kommunicera med någon i Sverige för att få hjälp. Att tjata eller skuldbelägga ska dock inte vara tillräckligt för att bli dömd för detta brott.

Straffet för vilseledande tvångsäktenskapsresa är fängelse i högst två år.

Vilseledande till tvångsäktenskapsresa preskriberas efter fem år.

Den nya brottsbestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2014.