Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende

Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende

Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt utrymme än den andra föräldern. Nu har högsta domstolen fastställt att barn som bor växelvis har rätt till likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om föräldrarna inte lever ihop. Barnet ska ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har även under den vecka som barnet bor med den föräldern som har det sämst ekonomiskt ställt. Den som har bäst ekonomi kan således bli skyldig att betala underhåll för barnet även om barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Hur mycket underhållsbidrag ett barn kan få bestäms av reglerna i föräldrarbalken. Om den underhållsskyldige inte har en inkomst som ger hen möjlighet att betala underhållsbidrag kan barnet få underhållsstöd (1 273 kr/månad) av försäkringskassan.

Om den föräldern som har en sådan god ekonomi att hen borde kunna ge barnet ett underhållsbidrag, men inte vill ge barnet underhållsbidrag, kan den andra föräldern vända sig till domstolen för att få frågan avgjord. Problemet är dock att den förälder som måste vända sig till domstol sällan får rättshjälp från staten eller rättsskydd från sitt försäkringsbolag. Den som förlorar ett mål om underhållsbidrag måste betala den andra förälderns rättegångskostnader. Den som förlorar måste således betala både sin egen advokats arvode och den andra förälderns rättegångskostnader.