Särskilt ömmande omständigheter – ändringar i Utlänningslagen

Särskilt ömmande omständigheter – ändringar i Utlänningslagen

 

Det finns en portalparagraf i Utlänningslagen som säger att barnets bästa ska tillämpas i samtliga ärenden inom migrationsrätten. För att förtydliga och säkerställa att barnets bästa beaktas, för att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och för att framhålla att en annan bedömning ska göras när det gäller uppehållstillstånd för barn har vissa bestämmelser i utlänningslagen nyligen ändras. Det ska således inte ställas lika höga krav för att ett barn ska få uppehållstillstånd som att en vuxen ska få det. Tack vare dessa ändringar kommer vi förhoppningsvis i fortsättningen att slippa se sådana utvisningar av barn som strider mot allas, eller i vart fall de flestas, rättskänsla.

Den ena lagändringen som genomförts är att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det finns omständigheter som är särskilt ömmande och den andra är att ett barn i vissa fall ska kunna får uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft.

Särskilt ömmande omständigheter

När alla andra möjligheter att få uppehållstillstånd har misslyckats kan en vuxen beviljas uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av dennes situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att hen bör tillåtas stanna i Sverige (tidigare kallades det ”humanitära skäl”). Denna regel är av så kallad undantagskaraktär och ska tillämpas restriktivt. Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter och skälen ska vara av personlig art. Exempel på personliga förhållanden som kan beaktas är anpassningen i Sverige, situationen i hemlandet eller personens hälsotillstånd. När det gäller personens hälsotillstånd måste det vara fråga om en livshotande fysisk eller psykisk sjukdom eller ett synnerligen allvarligt funktionshinder. Andra omständigheter som kan beaktas är om personen riskerar social utstötning i hemlandet, om hen lider av traumatisering till följd av människohandel, tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet.

Bestämmelsen har även gällt för barn men i och med den nya lagändringen ska det för ett barn ”bara” behövas särskilt ömmande omständigheter, och inte synnerligen ömmande omständigheter. Även för barn ska det dock göras en samlad bedömning och samma omständigheter ska beaktas för barn som för vuxna, såsom t ex anpassningen i Sverige, situationen i hemlandet och barnets hälsotillstånd.

Vad gäller ett barns anpassning i Sverige ska det tas mer hänsyn till barnets anpassning till svenska förhållanden än vad som gjorts tidigare. Det är barnets anknytning till Sverige som är det viktiga. Att ett barn har anpassat sig till svenska förhållanden ska dock inte ensamt ha avgörande betydelse.

Ett exempel på när ett barns anpassning i Sverige ska kunna beaktas är då ett barn fått ett fungerande nätverk i Sverige t ex genom att ha varit familjehemsplacerat och på så sätt fått ett fungerande nätverk i Sverige men som saknar ett sådant nätverk i sitt hemland och att avsaknaden av sådant nätverk i hemlandet skulle inverka negativt på barnets fortsatta psykosociala utveckling.

 

Ett barn ska också kunna få uppehållstillstånd i de situationer då barnet inte kan tas hand om av någon i hemlandet om barnets förälder i Sverige avlidit eller om det inte går att fastställa var föräldern/arna uppehåller sig.

Vad gäller barnets hälsotillstånd ska inte fysiska och psykiska sjukdomar behöva vara av samma allvar och tyngd som när det gäller vuxna, det ska således inte behöva vara fråga om en livshotande sjukdom för att få uppehållstillstånd. För barn som har funktionsnedsättning bör det vara större möjlighet att ta hänsyn till prognos, vårdbehov och psykosocial utveckling liksom stödmöjligheterna i både Sverige och hemlandet än vad man skulle göra för vuxna.

Hänsyn ska också kunna tas till om ett barn har råkat ut för en olycka eller liknande i Sverige och att barnet därför är i behov av fortgående vård som inte är av övergående natur.

Andra exempel på när barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter är när barn har omhändertagits enligt LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) pga föräldrarnas bristande förmåga att ta hand om barnet. Förhoppningsvis ska vi i fortsättningen slippa se sådana fall som de flesta av oss uppfattar som rättsvidriga, t ex när ett barn omhändertas enligt LVU pga att föräldrarna misshandlar barnet och sedan, när föräldrarna utvisas från Sverige, måste även barnet utvisas och följa med de misshandlande föräldrarna till hemlandet.

Det ska också tas hänsyn till om ett barn upplevt svåra traumatiska händelser i hemlandet som i och för sig inte innebär att barnet kan få asyl men som orsakar barnet stora besvär och att ett återvändande till hemlandet skulle försvåra besvären. Tack vare denna ändring kanske vi kan slippa se apatiska barn (barn med uppgivenhetssyndrom) utvisas i framtiden.

Uppehållstillstånd efter ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft.

Om en vuxen person har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har vunnit laga kraft och om det därefter kommer fram nya omständigheter, kan de nya omständigheterna utgöra hinder mot verkställighet av beslutet. Migrationsverket kan då i undantagsfall bevilja permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd.

Bestämmelsen har även gällt för barn men i och med den nya lagändringen ska det bli lättare för ett barn att få uppehållstillstånd beviljat efter att ett beslut om avvisning eller utvisning har vunnit laga kraft.

Exempel på när barn kan få uppehållstillstånd efter att ett beslut om avvisning eller utvisning har vunnit laga kraft är då barnet lider av ett allvarligt sjukdomstillstånd som uppkommit eller förvärrats efter ett beslut om avvisning eller utvisning och det är oklart om barnet kan få tillgång till vård i hemlandet.

Ytterligare ett exempel på när barn kan få uppehållstillstånd är när föräldern till ett barn som efter ett avvisning- eller utvisningsbeslut drabbas av sådana psykiska

problem att hen inte själv kan vårda barnet utan stöd av andra släktingar/familjehem eller likande som finns i Sverige och då tillräckligt med stöd från släktingar, myndigheter eller organisationer inte finns i hemlandet.

Övrigt

Barnets skäl för att få uppehållstillstånd enligt dessa två lagändringarna ska prövas särskilt av Migrationsverket/domstolen och således inte som en del av föräldrarnas ärende. På så sätt kommer förhoppningsvis barnets rätt att tas på allvar.

Om ett barn får uppehållstillstånd pga de ovan nämnda omständigheterna kommer sannolikt även barnets föräldrar att beviljas uppehållstillstånd för att kunna stanna i Sverige och ta hand om barnet eller återförenas med barnet när så kan ske.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2014.