Author: Advokatbyran

Återkoppling till 2020 års blogginlägg om "Lagförslag om ett nytt barnfridsbrott" Det har nu gått cirka tre månader sedan barnfridsbrottet införlivades i brottsbalken den 1 juli 2021. En efterlängtad lagändring i syfte att stärka skyddet för utsatta barn som bevittnar våld mellan närstående. Efter bara två...

Tingsrätten fastställde i dom att barnet skulle utöva umgänge med sin pappa i närvaro av umgängesstöd under ett års tid samt att mamman skulle ha ensam vårdnad om barnet. Pappan överklagande domen till hovrätten och yrkande att barnet skulle ha oövervakat umgänge med honom varannan...

Lagrådsremissen har lämnat förslag (ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister) på ändringar som syftar till att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa Förslaget handlar bland annat om att införa en ny lag om obligatoriska informationssamtal...

Förra veckan lämnade regeringen över en remiss till Lagrådet med förslag om ett generellt förbud mot att erkänna månggiften som ingåtts enligt utländsk lag. Förbudet kommer i praktiken innebära blanda annat att det införs en huvudregel om att inga utländska månggiften ska erkännas i Sverige. Med...

De nya bestämmelserna om preskriptionstider trädde ikraft nu den 1 maj. Denna lagändring är ett steg i rätt riktning för brottsoffrens status i rättssamhället. Vi har dock fått många frågor om vad som faktiskt gäller och hur denna lagändring kommer få betydelse för de som...

Regeringen har fattat beslut om att tillskjuta medel främst till socialtjänst och hälso- och sjukvård för att stärka arbetet för kvinnor som utsätts för våld av närstående. Mellan åren 2020–2022 ska ekonomiska medel tillskjutas i arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, våld och förtryck...

Loading new posts...
No more posts